پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2006-6) , صفحات (1-15)

عنوان : ( تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت هایی ازاولین همایش ملی حبوبات )

نویسندگان: حسن پرسا , عبدالرضا باقری , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حبوبات به عنوان دومین منبع غذایی انسان مطرح بوده

کلمات کلیدی

, به نژادی, بیوتکنولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203600,
author = {پرسا, حسن and باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد},
title = {تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت هایی ازاولین همایش ملی حبوبات},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2006},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {به نژادی، بیوتکنولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت هایی ازاولین همایش ملی حبوبات
%A پرسا, حسن
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2006

[Download]