تحقیقات مهندسی کشاورزی, سال (2007-12)

عنوان : ( درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی )

نویسندگان: محمدحسین اق خانی , علیرضا پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Abstract: Sorting and classification of agricultural products by machine vision system reduced costs and increased quality and accuracy. This research was performed to develop an algorithm and machine vision system for separated dirty and defects egg and classifying by volume and weight. This machine installed on transport line egg in aviculture included a digital camera, computer and mechanical device for apply commands. After prospecting images by software in computer, proportion commands sent to mechanical device. These commands based on percent dirty and size of eggs. The results showed software was suitable to discern %100 dirty eggs and %1 errors for estimated volume and weight.

به کمک فن آوری ماشین بینایی ، جداسازی و درجه بندی محصولات کشاورزی با هزینه کمتر و با دقت و کیفیت بهتری انجام می پذیرد. در این تحقیق از این فن آوری برای جداسازی تخم مرغ های معیوب و درجه بندی آنها از نظر اندازه و جرم استفاده شده است. با نصب یک دوربین ویدیویی دیجیتال بر روی خط انتقال تخم مرغ، تصاویر برداشت شده از تخم مرغ ها برای پردازش به رایانه دستگاه ارسال میگردد. رایانه سیستم به کمک نرم افزار تهیه شده، قادر است تصاویر دریافتی را برحسب درصد لکه های موجود بر روی آن، شکستگی و ابعاد پردازش نماید. سپس فرامین لازم مطابق با پیش فرضهای مورد نظر برای بخش مکانیکی دستگاه که در مسیر خط انتقال قرار میگیرد، صادر میشود. در آزمایش های اولیه برای تعیین دقت نرم افزار، تمام تخم مرغهای معیوب را بدرستی تشخیص داده شد و در تخمین حجم و وزن، بطور متوسط خطایی کمتر از 1% داشتیم.

کلمات کلیدی

, تخم مرغ, ماشین بینایی, درجه بندی, پردازش تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203613,
author = {اق خانی, محمدحسین and پوررضا, علیرضا},
title = {درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی},
journal = {تحقیقات مهندسی کشاورزی},
year = {2007},
month = {December},
issn = {1735-5672},
keywords = {تخم مرغ، ماشین بینایی، درجه بندی، پردازش تصویر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی
%A اق خانی, محمدحسین
%A پوررضا, علیرضا
%J تحقیقات مهندسی کشاورزی
%@ 1735-5672
%D 2007

[Download]