پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2007-3)

عنوان : ( تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجرا عملکرد و تجمع روی در گندم )

نویسندگان: محمد احمدی , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , پیمان کشاورز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش شوری یکی از مشکلات عمده کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک در تولید محصولات زراعی است. در این شرایط علاوه بر رعایت اصول مدیریتی خاص، تغذیه صحیح و مناسب نیز نقش مهمی در بهبود وضعیت گیاه دارد. به منظور بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد، و غلظت روی در گندم آزمایشی با 4 سطح شوری آب آبیاری ( شاهد، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر با استفاده از نمک های کلریدکلسیم و سدیم و سولفات منیزیم با نسبت مولی1: 1:1) و پنج سطح کود سولفات روی (0، 10، 20، 30 میلی گرم روی در کیلوگرم خاک و محلول پاشی با غلظت 3 در هزار) در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با چهار تکرار در شرایط گلخانه انجام گرفت. شوری آب آبیاری ارتفاع گیاه، طول سنبله، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه و کاه و کلش گندم را کاهش داد. مصرف روی تمامی این خصوصیات را به جز وزن هزار دانه بهبود بخشید. شوری آب آبیاری جذب و غلظت روی کاه و کلش و دانه را در تمام تیمارها نسبت به شاهد کاهش داد و با افزایش روی مصرفی، غلظت روی در کاه و کلش و دانه به طور معنی داری افزایش یافت. نتایج نشان می دهد که افزودن روی در شرایط شوری کم تا متوسط می تواند از طریق کاهش اثرات شوری، رشد و نهایتاً عملکرد گندم را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, تاثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد, اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203617,
author = {احمدی, محمد and آستارائی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and پیمان کشاورز},
title = {تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجرا عملکرد و تجمع روی در گندم},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
keywords = {تاثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجرا عملکرد و تجمع روی در گندم
%A احمدی, محمد
%A آستارائی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A پیمان کشاورز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]