آبیاری و زهکشی ایران, سال (2007-3)

عنوان : ( تأثیر کاربرد فاضلاب در آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک )

نویسندگان: صالح تقوائیان , شهناز دانش , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات کاربرد لجن فاضلاب (به عنوان کود) بر خصوصیات خاک، تحقیقی گلخانه ای (مقیاس آزمایشگاهی) در محل دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. برای لجن فاضلاب پنج سطح کاربرد شامل مقادیر صفر، 50، 100، 200 و 300 تن بر هکتار انتخاب گردیده و با لایة 30 سانتیمتر سطحی یک خاک لوم شنی مخلوط شد. آبیاری تیمارها نیز هر هفته به مقدار 5 تا 6 سانتیمتر انجام شد. نتایج نشان داد که پس از گذشت چهار ماه، کاربرد لجن فاضلاب هدایت الکتریکی و میزان کربن آلی خاک را به طور معنی داری افزایش و pH، چگالی ظاهری، مقاومت در برابر نفوذ مخروط و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نیز به طور معنی داری کاهش داده است. اما تغییرات مشاهده شده در پارامترهای بافت خاک، چگالی حقیقی، تخلخل و نفوذ آب معنی دار نبود. بررسی های آماری مشخص کرد که عامل ایجاد تغییرات در بسیاری از پارامترهای اندازه گیری شده تغییر در میزان کربن آلی خاک است.

کلمات کلیدی

, لجن فاضلاب, کربن آلی, نفوذ مکانیکی, هدایت هیدرولیکی اشباع و ظرفیت نگهداشت آب خاک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203626,
author = {تقوائیان, صالح and دانش, شهناز and علیزاده, امین},
title = {تأثیر کاربرد فاضلاب در آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2007},
month = {March},
issn = {2008-7942},
keywords = {لجن فاضلاب، کربن آلی، نفوذ مکانیکی، هدایت هیدرولیکی اشباع و ظرفیت نگهداشت آب خاک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کاربرد فاضلاب در آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک
%A تقوائیان, صالح
%A دانش, شهناز
%A علیزاده, امین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2007

[Download]