پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-3) , صفحات (77-83)

عنوان : ( بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و میزان کشت بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه )

نویسندگان: حمیدرضا خزاعی , مژگان ثابت تیموری , فرزاد نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر کمیت و کیفیت گیاه داروئی اسفرزه(Plantago ovata L.) آزمایشی در سال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. طرح آزمایشی مورد استفاده کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار بود. تیمارهای رژیم آبیاری شامل فواصل آبیاری 7 ،14 و 21 روز در کرتهای اصلی و تیمارهای میزان کاشت بذر در کرتهای فرعی شامل 3 تراکم 8 ،12 و 16 کیلوگرم بذر در هکتار بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که رژیمهای مختلف آبیاری بر وزن خشک بوته، ارتفاع بوته، تعداد سنبله در هربوته و وزن دانه در سنبله تأثیر معنیدار داشته (0.05P≤) و کاهش فواصل آبیاری موجب افزایش صفات کمّی موردنظرگردید، ولی اثر تیمار یاد شده بر طول سنبله و عملکرد دانه معنیدارنبود(0.05P≥) میزان کاشت بذر، تأثیر معنی داری بر طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه داشت، بطوریکه با کاشت 16 کیلوگرم بذر در هکتار، بیشترین عملکرد دانه استحصال شد، لیکن اثر میزان کاشت بذر بر وزن خشک بوته، ارتفاع بوته و تعداد سنبله در بوته معنی دار نبود (0.05P≥). نتایج همچنین بیانگر تأثیر معنی دار میزان کاشت بذر بر میزان موسیلاژ بود و بالاترین مقدار موسیلاژ در تیمار کاشت 16 کیلوگرم بذر در هکتار بدست آمد.

کلمات کلیدی

, اسفرزه, رژیم آبیاری, فاکتور تورم, موسیلاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203997,
author = {خزاعی, حمیدرضا and ثابت تیموری, مژگان and فرزاد نجفی},
title = {بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و میزان کشت بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
volume = {5},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {77--83},
numpages = {6},
keywords = {اسفرزه، رژیم آبیاری، فاکتور تورم، موسیلاژ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و میزان کشت بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه
%A خزاعی, حمیدرضا
%A ثابت تیموری, مژگان
%A فرزاد نجفی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]