پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2007-3) , صفحات (1-11)

عنوان : ( تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف های هرز کشت جو در منطقه کرج )

نویسندگان: مصطفی اویسی , پرویز رضوانی مقدم , مجید رستمی , محمد علی باغستانی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تناوب زراعی یک ی از روش های مدیریت علف های هرز است که ب هدلیل اعمال مدیری تهای مختلف می تواند در تراکم و ترکیب گونه ای بانک بذر مؤثر باشد . در این تحقیق اثر تناوب زراعی بر ترکیب و تراکم گون ه ای علف های هرز در سه سیستم تناوب ی آیش – جو ، ذرت – جو و کلزا – جو مورد بررسی قرار گرفت. در هر سه سیستم تناوبی، تغییرات بانک بذر از ابتدا به انتهای فصل کشت جو روند نزولی داشت . به نظر می رسد کنترل شیمیایی در طی فصل سبب این کاهش بوده است . سیستم تناوب آیش – جو با میانگین 307 بذر در کیلوگرم خاک، دارای بیشترین تراکم جمعیت در بانک بذر و نیز بالاترین مقدار شاخص تنوع شانون ( 84 /.) بود . در مقابل ، تناوب زراعی کلزا – جو از لح اظ تراکم بانک بذر کمترین مقدار (میانگین 49 بذر در کیلوگرم خاک ) و از نظر شاخص تنوع شانون ( 775 /.) حدواسط دو تناوب دیگر بود . تفاوت معنی دار در سطح ده درصد، بین اعداد محاسبه شده برای شاخص تنوع شانون اگرچه چشمگیر نبود ولی نشانگر تفاوت تنوع مزارع بود . نتایج این تحقیق نشان داد که سیستم تناوب زراعی کلزا – جو به دلیل تلفیق علف کش های خاص و احتمالاً خصوصیات خاص بیولوژیکی و زراعی کلزا می تواند تا حد زیادی در کنترل و کاهش جمعیت بذور علف های هرز مؤثر باشد

کلمات کلیدی

, بانک بذرعلف هرز, تناوب زراعی, شاخص تنوع, جو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204004,
author = {اویسی, مصطفی and رضوانی مقدم, پرویز and مجید رستمی and محمد علی باغستانی and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف های هرز کشت جو در منطقه کرج},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {بانک بذرعلف هرز، تناوب زراعی، شاخص تنوع، جو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف های هرز کشت جو در منطقه کرج
%A اویسی, مصطفی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A مجید رستمی
%A محمد علی باغستانی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]