پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2006-3) , صفحات (53-61)

عنوان : ( بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , سمیرا یگانه زاد , علیرضا صادقی , شیرین ابراهیم زاده پیرشهید , اعظم نیازمند , فریما آقائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، خواص هندسی، ثقلی و اصطکاکی چهار واریته کانولای متداول در ایران (به نامهای اس ال ام، هایولا، اکاپی و اورینت) با میانگین رطوبتی 5/6% مورد بررسی قرار گرفت. خواص هندسی و ثقلی شامل: طول و قطر دانه، میانگین هندسی قطر، ضریب کرویت، وزن هزار دانه، حجم، دانسیته واقعی، دانسیته توده ای و تخلخل بودند. نتایج نشان داده است که دامنه طول دانه ها از 925/1 تا 153/2 میلی متر، دامنه قطر دانه ها 541/1 تا 93/1 میلی متر، حداکثر میانگین هندسی قطر 2 میلی متر در واریته هایولا و حداقل آن 669/1 میلی متر در واریته اس ال ام، حداکثر ضریب کرویت 93/0 در واریته هایولا و حداقل آن 85/0 در واریته اس ال ام، وزن هزار دانه از 06/3 تا 07/4 گرم، دامنه حجم از 34/2 تا 25/3 میلی متر مکعب در واریته های اورینت و هایولا، دانسیته واقعی از 1156 تا 1302 کیلوگرم بر متر مکعب در واریته های اکاپی و اورینت ، دانسیته توده ای از 92/710 تا 79/738 کیلوگرم بر متر مکعب در واریته های هایولا و اس ال ام و تخلخل بین 37% تا 02/44% در واریته های اکاپی و هایولا می باشد. هم چنین در این پژوهش خواص اصطکاکی دانه کانولا شامل زاویه های ریپوز پر کردن و تخلیه و ضریب اصطکاک استاتیکی روی پنج سطح اصطکاکی (شامل آهن گالوانیزه، شیشه، فایبرگلاس، لاستیک و تخته سه لا) اندازه گیری شدند. زاویه های ریپوز پر کردن و تخلیه به ترتیب در دامنه 54/28- 88/27 درجه و 60/27-48/25 درجه به دست آمدند و در کلیه واریته ها بیشترین ضریب اصطکاک مربوط به سطح لاستیکی و کمترین آن مربوط به شیشه بود.

کلمات کلیدی

, کانولا, خواص هندسی, خواص ثقلی, خواص اصطکاکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204007,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and یگانه زاد, سمیرا and صادقی, علیرضا and ابراهیم زاده پیرشهید, شیرین and نیازمند, اعظم and آقائی, فریما},
title = {بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2006},
volume = {2},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-4161},
pages = {53--61},
numpages = {8},
keywords = {کانولا، خواص هندسی، خواص ثقلی، خواص اصطکاکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A یگانه زاد, سمیرا
%A صادقی, علیرضا
%A ابراهیم زاده پیرشهید, شیرین
%A نیازمند, اعظم
%A آقائی, فریما
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2006

[Download]