پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2007-3) , صفحات (83-94)

عنوان : ( بررسی اثر تراکم های کاشت مخلوط زیره سبز و نخود با تأکید بر کنترل علفهای هرز )

نویسندگان: رضا عباسی علی کمر , اسداله حجازی , غلامعلی اکبری , محمد کافی , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود بر شاخصهای رشدی زیره سبز و نخود آزمایشی در سال زراعی 82-81 در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی واقع در 10 کیلومتری جنوب شرقی مشهد که دارای خاک لوم رسی بود، اجرا شد . آزمایش در قالب طرح کرتهای خرد شده نواری با چهار تکرار انجام گرفت. کرتهای اصلی شامل دو تیمار روشهای کنترل علفهای هرز ( I- یک بار وجین در مرحله سبز شدن، II-بدون وجین) و کرتهای فرعی شامل پنج تراکم مختلف نخود و زیره سبز (I- 120 بوته در مترمربع زیره سبز بدون نخود، II - 90 بوته در مترمربع زیره سبز + 15 بوته در مترمربع نخود، III - 60 بوته در مترمربع زیره سبز+ 30 بوته در مترمربع نخود، IV- 30 بوته در مترمربع زیره سبز + 45 بوته در متر مربع نخود، V- 60 بوته در مترمربع نخود بدون زیره سبز ) صورت گرفت . نتایج نشان داد که روند شاخصهای رشدی در طول فصل رشد در هر دو گیاه بین تیمارهای یکبار کنترل علف هرز و عدم کنترل علف هرز از زمان وجین تفاوت معنی داری داشتند. کاهش شاخصهای رشدی با کاهش تراکم در هر دو گیاه قابل مشاهده بود که دلیل آن احتمالا کاهش تعداد بوته در متر مربع بوده است. در زیره سبز سرعت رشد محصول و شاخص سطح سبز بین تیمارهای 90 و 120بوته در مترمربع زیره سبز در شرایط یکبار کنترل هرز تفاوت معنی داری نشان نداد ، که این امر را می توان به اثرات مثبت کشت مخلوط نسبت داد . نسبت برابری زمین (LER) به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی کشت مخلوط نشان از برتری نسبت تراکم 90 بوته در متر مربع زیره سبز همراه با 15 بوته در متر مربع نخود داشت.

کلمات کلیدی

, زیره, نخود, کشت مخلوط, علفهای هرز, تراکم, نسبت برابر زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204029,
author = {رضا عباسی علی کمر and اسداله حجازی and غلامعلی اکبری and کافی, محمد and زند, اسکندر},
title = {بررسی اثر تراکم های کاشت مخلوط زیره سبز و نخود با تأکید بر کنترل علفهای هرز},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {83--94},
numpages = {11},
keywords = {زیره، نخود، کشت مخلوط، علفهای هرز، تراکم، نسبت برابر زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تراکم های کاشت مخلوط زیره سبز و نخود با تأکید بر کنترل علفهای هرز
%A رضا عباسی علی کمر
%A اسداله حجازی
%A غلامعلی اکبری
%A کافی, محمد
%A زند, اسکندر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]