علوم و صنایع کشاورزی, سال (2004-4)

عنوان : ( تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزن )

نویسندگان: جواد ثقه الاسلامی , محمد کافی , اسلام مجیدی , فرخ درویش , قربان نورمحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب یکی از عوامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی است. اصلاح ژنوتیپ های سازگار با خشکی و بهبود بازده استفاده از آب هدفی عمده در برنامه های اصلاحی در جهت مقابله با کم آبی است. تغییر الگوی کشت در مناطق کم آب به سمت کاشت گیاهان سازگار با خشکی مثل ارزن ها یکی از راهکارهای مناسب است. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و راندمان مصرف آب سه گونه ارزن شامل Setaria italica (ارزن دم روباهی)، Panicum miliaceum (ارزن پروسو یا معمولی) و Pennisetum americanum (ارزن مرواریدی) آزمایشی در سال 1382 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند انجام شد. در این آزمایش ژنوتیپ های انتخاب شده به عنوان کرت های فرعی و دو تیمار آبیاری (شاهد با آبیاری کافی و تیمار کم آبیاری با 50 درصد آبیاری) به عنوان کرت های اصلی در قالب یک طرح اسپلیت پلات با چهار تکرار، کاشته شد ند. در شرایط کم آبیاری، میزان کاهش عملکرد در ارزن پروسو بیشتر از دو ارزن دیگر بود. این کاهش عملکرد عمدتا بر اثر کاهش تعداد دانه در خوشه و کاهش تعداد خوشه در بوته رخ داد. ارزن دم روباهی هم در شرایط تنش و هم در شرایط آبیاری مطلوب عملکرد بیشتری از دو ژنوتیپ دیگر داشت. کم آبیاری سبب کاهش شاخص برداشت دانه در بوته شد که این کاهش ناشی از کاهش شاخص برداشت دانه در خوشه بود. بیشترین شاخص برداشت مربوط به ارزن دم روباهی بود. کم آبیاری اگرچه سبب کاهش راندمان مصرف آب ارزن پروسو شد، اما راندمان مصرف آب دو ارزن دیگر را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, کم آبیاری, ارزن, تنش خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204031,
author = {جواد ثقه الاسلامی and کافی, محمد and اسلام مجیدی and فرخ درویش and قربان نورمحمدی},
title = {تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزن},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
month = {April},
issn = {1029-4791},
keywords = {کم آبیاری، ارزن، تنش خشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزن
%A جواد ثقه الاسلامی
%A کافی, محمد
%A اسلام مجیدی
%A فرخ درویش
%A قربان نورمحمدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]