پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2007-3) , صفحات (385-392)

عنوان : ( بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamz )

نویسندگان: فرزاد نجفی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی خصوصیلات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینالبذور گیاه دارویی پونه سای بینالودی انجام شد.

کلمات کلیدی

, درجه حرارت, جوانه زنی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204034,
author = {فرزاد نجفی and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and راستگو, مهدی},
title = {بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamz},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {385--392},
numpages = {7},
keywords = {درجه حرارت، جوانه زنی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamz
%A فرزاد نجفی
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A راستگو, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]