جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (7), سال (2006-10) , صفحات (18-32)

عنوان : ( بررسی وضعیت تحولات جمعیتی و راهبردهای توسعه ی روستایی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مجید پورعشوریاسوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام فضایی سکونتگاه های روستایی استان خراسان رضوی، متاثر از عوامل متعددی چون: شرایط ناهمواری ها، آب و هوا، منابع آب، خاک و پوشش گیاهی، نحوه سرمایه گذاری ها و سیاست های گذشته، دارای وضعیت خاصی است. اولین مولفه ای که در این زمینه تحت تاثیر قرار می گیرد، جمعیت روستایی است. تعداد، پراکندگی و حرکات جمعیت روستایی، در ارتباط با عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی، باعث به وجود آمدن سه ناحیه مشخص روستایی در نواحی شمالی، مرکزی و جنوبی آن شده است. شناخت قابلیت ها و محدودیت های توسعه روستایی استان، می تواند در تدوین راهبردهای توسعه روستایی منطقه بسیار موثر واقع شود. در این نوشتار سعی شده است تا با شناخت نسبی قابلیت ها و محدودیت های روستایی استان، راهبردهایی برای توسعه روستایی منطقه ارایه شود.

کلمات کلیدی

بررسی وضعیت تحولات جمعیتی و راهبردهای توسعه ی روستایی در استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204066,
author = {پورعشوریاسوری, مجید},
title = {بررسی وضعیت تحولات جمعیتی و راهبردهای توسعه ی روستایی در استان خراسان رضوی},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2006},
number = {7},
month = {October},
issn = {2008-1391},
pages = {18--32},
numpages = {14},
keywords = {بررسی وضعیت تحولات جمعیتی و راهبردهای توسعه ی روستایی در استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت تحولات جمعیتی و راهبردهای توسعه ی روستایی در استان خراسان رضوی
%A پورعشوریاسوری, مجید
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2006

[Download]