انسان شناسی, شماره (7), سال (2007-9) , صفحات (7-37)

عنوان : slamic phillosophers approches to spirit and their educational implications ( رویکردهای فلاسفه اسلامی (ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا) به نفس و دلالتهای تربیتی آن )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت انسان و آگاهی از ویژگیهای او، منبع مهم استخراج و تدوین اهداف تربیتی است وراهبرد های علمی، فلسفی، دینی و عرفانی از جمله اساسی ترین وسایل شناخت انسان محسوب می شوند. از اینرو، دز این مقاله به منظور تدوین اهداف تربیتی در جامعه اسلامی، با رویکردی فلسفی ماهیت انسان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، اندیشه های ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا با تکیه بر سه محور ماهیت نفس، دلایل اثبات وجود نفس و رابطه نفس و بدن بررسی شده است و الگوی نظری آرنولد گریز(1994) بعنوان منطق زیر بنایی این بررسی، مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه بر اساس مبانی انسان شناسی متفکرین موصوف، اهداف تعلیم و تربیت به تصویر کشیده شده ودر این زمینه افتراقات و اشتراکات آنها به تفسیر بیان شده است.

کلمات کلیدی

, نفس, رویکرد های فلسفی, دلالت های تربیتی, ابن سینا, شیخ اشراق و ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204487,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {slamic phillosophers approches to spirit and their educational implications},
journal = {انسان شناسی},
year = {2007},
number = {7},
month = {September},
issn = {1375-2069},
pages = {7--37},
numpages = {30},
keywords = {نفس، رویکرد های فلسفی، دلالت های تربیتی، ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T slamic phillosophers approches to spirit and their educational implications
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J انسان شناسی
%@ 1375-2069
%D 2007

[Download]