اولین سمینار فیتوشیمی ایران , 2007-12-11

Title : ( Essential Oils Analysis of Achillea biebersteinii Afan. and Achillea nobilis L.subsp.neilreichii(Kerner) Formanek from Iran )

Authors: Majid Azizi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:204497,
author = {Azizi, Majid},
title = {Essential Oils Analysis of Achillea biebersteinii Afan. and Achillea nobilis L.subsp.neilreichii(Kerner) Formanek from Iran},
booktitle = {اولین سمینار فیتوشیمی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {Achillea biebersteinii ; Achillea nobilis L.subsp.neilreichii; Essential oils Composition;},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Essential Oils Analysis of Achillea biebersteinii Afan. and Achillea nobilis L.subsp.neilreichii(Kerner) Formanek from Iran
%A Azizi, Majid
%J اولین سمینار فیتوشیمی ایران
%D 2007

[Download]