علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)

عنوان : ( مطالعه تأثیر دما و استفاده از ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انباری گیلاس (Prunus avium L.) سیاه مشهد )

نویسندگان: عسکر غنی , مجید عزیزی ارانی , اکرم ابراهیم پورکومله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گ

کلمات کلیدی

گ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204507,
author = {غنی, عسکر and عزیزی ارانی, مجید and ابراهیم پورکومله, اکرم},
title = {مطالعه تأثیر دما و استفاده از ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انباری گیلاس (Prunus avium L.) سیاه مشهد},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {گ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تأثیر دما و استفاده از ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انباری گیلاس (Prunus avium L.) سیاه مشهد
%A غنی, عسکر
%A عزیزی ارانی, مجید
%A ابراهیم پورکومله, اکرم
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]