علوم پایه پزشکی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2007-4) , صفحات (46-53)

عنوان : Determining the dose and time of vinblastin treatment for induction of aneuploidy in mouse ( balb/c) bone marrow cells using Micronucleus assay ( تعیین دوز و زمان مناسب تیمار با وین بلاستین جهت القاء آنیوپلوئیدی در سلول های مغز استخوان موش نر نژاد balb/c با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس )

نویسندگان: امیر محمد ملوندی , فرهنگ حداد , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: امروزه آنیوپلوئیدی به عنوان یکی از دلایل اصلی ایجاد سرطان در انسان شناخته می شود. در حال حاضر از وین بلاستین به عنوان متوقف کننده تشکیل دوک تقسیم در سلول های در حال تقسیم برای درمان انواعی از سرطان استفاده می شود. در عین حال وین بلاستین از دسته آلکالوئید های وینکا (از جمله وین کریستین و ...) به حساب می آید که تمامی اعزای این گروه به عنوان کارسینوژن های غیرجهش زا عمل می کنند. مطالعه نحوه فعالیت وین بلاستین(و مقاومت در برابر آن) و ارتباط آنیوپلوئیدی و سرطان از جمله زمینه های فعال سرطان شناسی محسوب می شود. روش کار: در این پژوهش برای بدست آوردن دوز و زمان مناسب جهت القاء حداکثر آنیوپلوئیدی بدون جلوگیری از تقسیم سلولی در سلول های مغز استخوان موش های نر(نژاد balb/c) بوسیله آزمون میکرونوکلئوس، دوز های 1 ،2 ، 3 و 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن؛ در زمان های 6، 18، 24و 30 ساعت پس از تیمار مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج: پس از بررس نتایج، داده ها نشان دهنده بیشترین فراوان آنیوپلوئیدی القایی در دوز 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن،در زمان 24 ساعت پس از تیماربودند. بر اساس مطالعه انجام گرفته می توان مدل مناسبی جهت بررسی مکانیسم ایجاد سرطان بر اساس آنیوپلوئیدی در موش و همینطور بررسی روش های درمان سرطان در مطالعات بعدی ارائه نمود.

کلمات کلیدی

, آزمون میکرونوکلئوس, آنیوپلوئیدی, سلول مغز استخوان موش, وین بلاستین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204526,
author = {ملوندی, امیر محمد and حداد, فرهنگ and مقیمی, علی},
title = {Determining the dose and time of vinblastin treatment for induction of aneuploidy in mouse ( balb/c) bone marrow cells using Micronucleus assay},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2007},
volume = {10},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3874},
pages = {46--53},
numpages = {7},
keywords = {آزمون میکرونوکلئوس، آنیوپلوئیدی، سلول مغز استخوان موش، وین بلاستین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Determining the dose and time of vinblastin treatment for induction of aneuploidy in mouse ( balb/c) bone marrow cells using Micronucleus assay
%A ملوندی, امیر محمد
%A حداد, فرهنگ
%A مقیمی, علی
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2007

[Download]