مکانیک طوس, دوره (1), شماره (1), سال (1997-3) , صفحات (22-25)

عنوان : چگونه از پايان نامه خود دفاع كنيم؟ ( چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟ )

نویسندگان: محمد حسین ابوالبشری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟

کلمات کلیدی

چگونه از پایان نامه خود دفاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:225,
author = {ابوالبشری, محمد حسین},
title = {چگونه از پايان نامه خود دفاع كنيم؟},
journal = {مکانیک طوس},
year = {1997},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {****-0056},
pages = {22--25},
numpages = {3},
keywords = {چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونه از پايان نامه خود دفاع كنيم؟
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J مکانیک طوس
%@ ****-0056
%D 1997

[Download]