شریف, شماره (26), سال (2005-1) , صفحات (10-18)

عنوان : Stress field near the edges of balanced symmetric composite laminates ( میدان تنش در نزدیکی لبه ی آزاد لایه های چند سازه ای متقارن )

نویسندگان: مسعود طهانی , اصغر نثير ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با استفاده از یک تئوری لایه ای که قادر به در نظر گرفتن تنش های عرضی و عمودی است، میدان تنش سه بعدی در نزدیکی لبه ی آزاد صفحات مرکب متوازن تحت کرنش محوری یکنواخت بررسی گردید. این صفحات با طول بلند و لایه گذاری متقارن درنظر گرفته شد. معادلات حاکمه ی تعادل با استفاده از اصل حداقل مجموع انرژی پتانسیل بدست آمد, بصورت تحلیلی حل گردید و در نهایت, نتایج بدست آمده با نتایج موجود در سایر مقالات مقایسه شد. نتایج بدست آمده, دقت خوب تئوری لایه ای استفاده شده در تحلیل میدان تنش سه بعدی را نشان داد.

کلمات کلیدی

, ماده مرکب , اثر لبه آزاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:230,
author = {طهانی, مسعود and اصغر نثير},
title = {Stress field near the edges of balanced symmetric composite laminates},
journal = {شریف},
year = {2005},
number = {26},
month = {January},
issn = {1028-7167},
pages = {10--18},
numpages = {8},
keywords = {ماده مرکب - اثر لبه آزاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Stress field near the edges of balanced symmetric composite laminates
%A طهانی, مسعود
%A اصغر نثير
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2005

[Download]