? , 2006-03-26

عنوان : بررسی خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران ( بررسی خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران )

نویسندگان: رضا فرهوش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران (پنجه ای و قلوه ای) به تبعیت از دما و غلظت مورد بررسی قرار گرفت. هر دو نوع ثعلب در تمامی غلظتها (2، 3، 4 و 5 درصد برای پنجه ای و 4، 5، 6 و 7 درصد برای قلوه ای) و دماها (4، 25، 45 و 65 درجه سانتیگراد) رفتار پسودوپلاستیک از خود بروز دادند. مدل توانی توانست رفتار رئولوژیکی محلولهای ثعلب را بخوبی توصیف نماید. افزایش غلظت به افزایش ضرایب پسودوپلاستیسیته (n) و قوام (k) منجر شد. محلولهای ثعلب با افزایش دما قوام کمتر و تمایل بیشتری به بروز رفتار نیوتنی از خود بروز دادند. ثعلب پنجه ای در غلظتها و دماهای مشابه، پسودوپلاستیسیته و قوام بیشتری نسبت به نوع قلوه ای ایجاد کرد. تابعیت دمایی ضریب قوام محلولهای ثعلب بر اساس معادله آرنیوس بخوبی توصیف گردید. انرژی فعال سازی (Ea) در خصوص ثعلب پنجه ای از 356/36 کیلوژول بر مول در محلول 2 درصد به 746/22 کیلوژول بر مول در غلظت 5 درصد کاهش پیدا کرد. میزان این کمیت در خصوص ثعلب قلوه ای از 628/29 کیلوژول بر مول در غلظت 4 درصد به 430/25 کیلوژول بر مول در غلظت 7 درصد رسید. در مقابل، فاکتور تکرار در معادله آرنیوس (A) با افزایش غلظت افزایش پیدا کرد.

کلمات کلیدی

بررسی خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:256,
author = {فرهوش, رضا},
title = {بررسی خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران},
booktitle = {?},
year = {2006},
keywords = {بررسی خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران
%A فرهوش, رضا
%J ?
%D 2006

[Download]