نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار مناطق خشک , 2008-11-07

Title : Biological control of Cirsium arvense by using native insects ( کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته با استفاده از حشرات بومی )

Authors: Ghorban Ali Asadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

نگرانیها در باره باقیمانده علفکشها در مواد غذایی و محیط زیست، همراه با افزایش مقاومت علفهای هرز در مقابل علفکشها، باعث افزایش توجه به راهکارهای جایگزین به جای روشهای رایج کنترل علفهای هرز شده است. عوامل کنترل بیولوژیکی، جایگزین مناسبی برای علفکشهای شیمیایی به منظور کنترل عملی علفهای هرز مسئله ساز،و روشی ایمن، سازگار با محیط زیست و قابل اجرا در مدیریت علفهای هرز در اکوسیستمهای کشاورزی می باشد. Cirsium arvense (L) Scop به عنوان یکی از مهمترین علفهای هرز دنیا و سومین علف هرز در اروپا مطرح است. این گیاه در مناطق اکولوژیکی که روشهای رایج برای کنترل آن محدود می باشد، افزایش یافته است. بنابر این کنترل بیولوژیکی در غالب مدیریت تلفیقی با استفاده از حشرات بومی اختصاصی در پدیده گیاهخواری میتواند جایگزین مناسب و کم هزینه ای برای اقدامات کنترلی این گیاه هرز باشد. اطلاعات اندکی از اثرات پدیده گیاهخواری روی جمعیت این علف هرز وجود دارد. استفاده از عوامل بومی برای کنترل بیولوژیکی علفهای هرز نیازمند افزایش دشمنان طبیعی است. امروزه به تولید انبوه و حفاظت از عوامل طبیعی در مقایسه با سایر راهکارهای کنترل علفهای هرز توجه کمی میشود، اما کاربرد عوامل طبیعی کنترل بیولوژیک مورد توجه روزافزونی قرار گفته است. پیشرفت در کنترل بیولوژیک کلاسیک گیاه هرز خارلته در آینده بستگی به شناسایی گونه های گیاهخوار اختصاصی از بین حشرات بومی خواهد داشت. به منظور پیدا کردن انواع حشرات گیاهخوار، قسمتهای مختلف گیاه هرز خارلته در مناطق استان خراسان شمالی مورد بازدید قرار گرفت. از شروع طرح تا کنون متوجه شدیم که سوسک لاکپشتی Cassida rubiginosa Muller.(coleoptera: chrysomelidae) در منطقه خراسان در دو مرحله لاروی و حشره کامل از برگهای گیاه خارلته تغذیه می کند. به منظور استفاده موفقیت آمیزباید شناخت بیشتری نسبت به موارد زیر پیدا کنیم. (1) تراکم مورد نیاز عامل کنترل بیولوژیک برای کنترل مطلوب و مورد انتظار و (2) عوامل ممانعت کننده از رسیدن جمعیت عامل بیولوژیک به سطح مطلوب. اطلاعات اخیر، ما را به گسترش راهکارهای افزایش تراکم جمعیت حشره، عوامل عمده مرگ و میربا تعیین جدول زندگی و تحلیل آن هدایت خواهد کرد. واژه هایق کلیدی:دشمنان طبیعی، گیاهخواری، سوسک لاکپشتی، خارلته، مبارزه بیولوژیکی.

Keywords

کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته با استفاده از حشرات بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:259,
author = {Asadi, Ghorban Ali},
title = {Biological control of Cirsium arvense by using native insects},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار مناطق خشک},
year = {2008},
keywords = {کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته با استفاده از حشرات بومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Biological control of Cirsium arvense by using native insects
%A Asadi, Ghorban Ali
%J نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار مناطق خشک
%D 2008

[Download]