دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (12), شماره (1), سال (2000-5) , صفحات (55-65)

عنوان : The effect of surface finishing on critical pitting temperature of stainless steels ( تاثیر صافی سطح تمام شده بر روی دمای بحرانی حفره دار شدن در فولاد زنگ نزن )

نویسندگان: محمدهادی مؤید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:267,
author = {مؤید, محمدهادی},
title = {The effect of surface finishing on critical pitting temperature of stainless steels},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2000},
volume = {12},
number = {1},
month = {May},
issn = {1028-3080},
pages = {55--65},
numpages = {10},
keywords = {دمای بحرانی حفره دار شدن، فولاد زنگ نزن آستنیتی، اندازه گیری دمای بحرانی حفره دار شدن، پتانسیل ثابت و پتانسیل متغیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The effect of surface finishing on critical pitting temperature of stainless steels
%A مؤید, محمدهادی
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2000

[Download]