نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار مناطق خشک , 2008-11-07

Title : Potntial impacts of climate change on rainfed wheat production in Iran ( Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran )

Authors: Alireza Koocheki ,

Citation: BibTeX | EndNote

Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran

Keywords

Potential impact of climate change on rainfed wheat production in
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:286,
author = {Koocheki, Alireza},
title = {Potntial impacts of climate change on rainfed wheat production in Iran},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار مناطق خشک},
year = {2008},
keywords = {Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Potntial impacts of climate change on rainfed wheat production in Iran
%A Koocheki, Alireza
%J نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار مناطق خشک
%D 2008

[Download]