پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-6) , صفحات (81-88)

عنوان : Effect of different treatments on breaking dormancy of Teucrium polium ( اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره(Teucrium polium ) )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , الهام عزیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور شکستن خواب بذر کلپوره، آزمایشی با 21 تیمار و در سه تکرار، به صورت طرح کاملا تصادفی بر روی جوانه زنی بذر این گیاه صورت گرفت. تیمارها شامل سطوح مختلف اسید جیبرلیک(100، 250، 500، 1000، 1500پی پی ام) به مدت 72 ساعت، خیساندن بذر در آب به مدت 72 ساعت ، اسید سولفوریک غلیظ به مدت 10 دقیقه و اثر توام این تیمارها با دماهای 5 درجه سانتیگراد به مدت یک و یا دو هفته و یا دمای 10- درجه سانتیگراد به مدت 48 ساعت بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسید جیبرلیک، جوانه زنی بذر افزایش یافت. بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی در تیمارهای اسید جیبرلیک250 و 1500 پی پی ام به مدت 72 ساعت و تیمار اسید جیبرلیک 1500 پی پی ام همراه با دمای 5 درجه سانتیگراد به مدت دو هفته به دست آمد. تیمار اسید جیبرلیک 500 پی پی ام به مدت 72 ساعت جزء تیمارهای با بالاترین درصد جوانه زنی بود، اما بالاترین سرعت جوانه زنی در روز در این تیمار مشاهده نشد. خیساندن در آب، خواب بذور کلپوره را شکسته و باعث 32% جوانه زنی شد، اما اسید سولفوریک غلیظ، دمای 10- درجه و اثر توام این دو تاثیری بر شکستن خواب بذر نداشت. واژه های کلیدی: اسید جیبرلیک، جوانه زنی، خواب بذر، کلپوره

کلمات کلیدی

اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره(Teucrium polium )
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:297,
author = {کوچکی, علیرضا and عزیزی, الهام},
title = {Effect of different treatments on breaking dormancy of Teucrium polium},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {81--88},
numpages = {7},
keywords = {اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره(Teucrium polium )},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of different treatments on breaking dormancy of Teucrium polium
%A کوچکی, علیرضا
%A عزیزی, الهام
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]