پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-6) , صفحات (89-102)

عنوان : Effects of different input levels on weed seed bank in wheat fields of Mashhad ( تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این تحقیق ترکیب گونه ای بانک بذر علفهای هرز مزارع گندم در سه نظام زراعی کم نهاده، متوسط نهاده و پر نهاده مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از هر یک از سطوح نهاده ها، دو مزرعه بر اساس میزان مصرف کود های شیمیایی، سموم (بویژه علفکش) و شدت خاکورزی انتخاب و خاک مزارع در 40 نقطه که بصورت سیستماتیک انتخاب شدند تا عمق 30 سانتی متری نمونه گیری شد. نمونه گیری طی دو مرحله در بهار (ابتدای فصل رشد) و پاییز (انتهای فصل رشد) انجام گرفت و بذور موجود در بانک بذر با استفاده از روشهای استاندارد شناسایی و شمارش شدند. بطور کلی در دو تاریخ نمونه گیری و سه سطح نهاده مجموعا 18 گونه در بانک بذر علفهای هرز شناسایی شد که عمدتا از گونه های پهن برگ یکساله بودند. البته تنوع گونه ای بانک بذر بر اساس شاخص شانون بسیار پایین و در کلیه موارد کمتر از یک بود با این وجود بانک بذر نظام کم نهاده در هر دو نمونه گیری نسبت به سایر سطوح نهاده ها تنوع بیشتری داشت. شاخص تشابه سورنسون برای مقایسه ترکیب گونه ای در دو نمونه گیری بیشترین شباهت را بین بانک بذر مربوط به سطوح یکسان مصرف نهاده ها نشان داد و با تغییر سطح مصرف نهاده از شباهت گونه ای بین بانک بذر علفهای هرز کاسته شد. بیشترین اندازه بانک بذر در کمترین سطح مصرف نهاده مشاهده شد و با افزایش مصرف نهاده ها اندازه بانک بذر علفهای هرز بطور معنی داری کاهش یافت. در هر سه سطح مصرف نهاده ها رابطه رگرسیون خطی و معنی داری بین اندازه بانک بذر در ابتدا و انتهای فصل رشد مشاهده شد. شیب خط رگرسیون برای نظام های کم، نمتوسط، و پر نهاده به ترتیب معادل 77/0، 54/0 و 47/0 بود.این نتایج نشان می دهد که در نظام پر نهاده به ازای هر بذر علف هرز در ابتدای فصل، 47/0 بذر در بانک بذر انتهای فصل وجود خواهد داشت، به عبارت دیگر در این سطح از مصرف نهاده ها تنها 47% از ساختار بانک بذر در پایان فصل رشد تجدید خواهد شد. بر این اساس نتیجه گیری شد که در سیستم های کم نهاده به دلیل امکان تکمیل چرخه زندگی علفهای هرز، بانک بذر این گیاهان ساختار خود را تا حد زیادی تجدید می کند در حالیکه با افزایش میزان مصرف نهاده ها از جمله علفکش ها، قدرت تجدید ساختار بانک بذر بشدت کاهش می یابد. واژه های کلیدی: بانک بذر، علفهای هرز، تنوع گونه ای، میزان نهاده ها

کلمات کلیدی

تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:299,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {Effects of different input levels on weed seed bank in wheat fields of Mashhad},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {89--102},
numpages = {13},
keywords = {تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effects of different input levels on weed seed bank in wheat fields of Mashhad
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]