پژوهشهای زراعی ایران, شماره (5), سال (2005-6) , صفحات (129-142)

عنوان : Ecological Sustainability of a Wheat-cotton Agroecosystem in Khorassan ( مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان )

نویسندگان: عبد المجيد مهدوي دامغاني , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور تدوین شاخصی برای کمی کردن میزان پایداری بوم‏شناختی نظام کشاورزی گندم- پنبه در استان خراسان، مطالعه‏ای در سال 1382 انجام شد. اطلاعات مربوط به این نظام کشاورزی شامل سنجه‏های اجتماعی- اقتصادی، تولید محصولات زراعی و دامی، کود و مواد شیمیایی، مدیریت بقایای گیاهی، آب و آبیاری، شخم و مکانیزاسیون، تنوع گونه‏ای کشاورزی و مدیریت علف‏های هرز در سه شهرستان نیشابور، بردسکن و فردوس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به این‏که میانگین امتیاز شاخص پایداری در این نظام 0/44 بود، نتایج نشان داد که تنها 6/18 درصد کشاورزان امتیاز 50 یا بیشتر کسب کردند. این نتایج همسو با گزارش‏های دیگر در زمینه پایداری نظام‏های کشاورزی در سایر مناطق کشور است. در میان سنجه‏های مورد مطالعه، تولیدات دامی، زراعی و عوامل مدیریت آب و آبیاری به ترتیب با 6، 31 و 37 درصد، پایین‏ترین امتیاز را داشتند. نتایج رگرسیون گام به گام پس‏رونده نشان داد که مهم‏ترین عوامل تعیین‏کننده شاخص پایداری در این نظام زراعی، سطح زیر کشت، عملکرد گندم، مدیریت بقایای گیاهی، درآمد زراعی و دسترسی به آموزش و ترویج بوده است؛ در حالی‏که مصرف کودهای شیمیایی به ویژه کود نیتروژن اثر تعیین‏کننده‏ای بر شاخص پایداری نداشت. بررسی نقاط بحرانی این نظام نشان داد که برای بهبود پایداری آن، آموزش کشاورزان، کمک به ثبات اقتصادی آنها، اصلاح مدیریت تولید محصول و مدیریت منابع آب از اولویت برخوردار هستند. کلیدواژه‏ها: شاخص پایداری، گندم، پنبه، خراسان

کلمات کلیدی

, مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم, پنبه در استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:300,
author = {عبد المجيد مهدوي دامغاني and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {Ecological Sustainability of a Wheat-cotton Agroecosystem in Khorassan},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
number = {5},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {129--142},
numpages = {13},
keywords = {مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Ecological Sustainability of a Wheat-cotton Agroecosystem in Khorassan
%A عبد المجيد مهدوي دامغاني
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]