نامه فرهنگستان علوم, سال (2006-3) , صفحات (98-121)

عنوان : ( ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتات )

نویسندگان: بهمن يزدي صمدي , داريوش مظاهري , علیرضا کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در این بررسی کتابهای چاپ و منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتات که توسط اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور تالیف و یا ترجمه شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت. در این ارزیابی از شاخصهای کمی و کیفی علمی مانند تخصص نویسنده یا نویسندگان، حجم کار، فهرست مندرجات، منابع مورد استفاده، دامنه کاربرد و دفعات چاپ و غیره استفاده شد. نتایج نشان داد که از مجموع 233 کتاب قابل دسترس و مورد ارزیابی، 143 کتاب ترجمه ای و 90 کتاب تالیفی هستند. در کل، بین میانگین امتیاز کتابهای ترجمه ای و کتابهای تالیفی در زیر شاخه های اصلاح نبات، بیوتکنولوژی، ژنتیک، طرح و آمار اختلاف معنی داری وجود نداشت و فقط در زیر شاخه زراعت امتیاز کتابهای ترجمه ای به شکل معنی داری بیشتر از کتابهای تالیفی بود. با وجود این، توزیع امتیاز کتابها در چهار زیر شاخه متفاوت از هم بود. کیفیت این اختلافها و دلایل اختلافهای بارز در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

زراعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:302,
author = {بهمن يزدي صمدي and داريوش مظاهري and کوچکی, علیرضا},
title = {ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتات},
journal = {نامه فرهنگستان علوم},
year = {2006},
month = {March},
issn = {****-0067},
pages = {98--121},
numpages = {23},
keywords = {زراعت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتات
%A بهمن يزدي صمدي
%A داريوش مظاهري
%A کوچکی, علیرضا
%J نامه فرهنگستان علوم
%@ ****-0067
%D 2006

[Download]