پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-4) , صفحات (1-14)

عنوان : The Evaluation of Quantitative Relationships between Saffron Yield and Nutrition (On farm trial) ( ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm) )

نویسندگان: محمد علي بهداني , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور ارزیابی و کمی کردن روابط بین مصرف عناصر غذایی با عملکرد زعفران در پهنه اقلیمی مرکز و جنوب خراسان مطالعه ای در چهار شهر بیرجند، گناباد، قائن و تربت حیدریه که مهمترین مناطق تولید زعفران ایران هستند انجام شد و 160 مزرعه زعفران یکساله تا پنج ساله طی دو سال زراعی 1381 و 1382 مورد بررسی قرار گرفت. توابع برازش داده شده بین عملکرد و میزان مصرف کود دامی بیانگر ارتباط خطی مثبتی بین آنها بوده و شیب منحنی افزایش عملکرد نسبت به مصرف کوددامی در بیرجند بیشتر از سایر شهرها بود. الگوی تغییرات مصرف کود نیتروژن و فسفر با شروع دوره گلدهی در چهار شهر مورد بررسی به صورت تابعی خطی، ولی با شیب منفی بود در حالیکه بین مصرف کود نیتروژن و فسفر و طول دوره گلدهی در تمامی مناطق مورد بررسی نوعی ارتباط خطی با شیب مثبت وجود داشت که در این حالت نیز شیب منحنی در بیرجند اندکی بیشتر از سایر مناطق بود. بررسی ارتباط بین مصرف کود و عملکرد در مزارع با سنین مختلف بیانگر بیشتر بودن میزان عملکرد مزارع در تربت حیدریه بود. به نظر می رسد عملکرد بیشتر مزارع زعفران در شهرستان تربت حیدریه ارتباط نزدیکی با فراهمی بیشتر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در اثر کاربرد بیشتر کود دامی در این منطقه داشته باشد، زیرا آزاد شدن تدریجی عناصر غذایی از کود دامی علاوه بر تأمین نیازهای غذایی گیاه در دراز مدت موجب بهبود بافت و ساختمان خاک نیز می شود.برازش رگرسیون گام به گام بین عملکرد و مصرف کودها نشان داد که67درصد تغییرات عملکرد زعفران در منطقه مربوط به مصرف کودهای دامی و فسفر می باشد. واژه های کلیدی: زعفران – عناصر غذایی – کود آلی- عملکرد

کلمات کلیدی

, ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On, farm)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:305,
author = {محمد علي بهداني and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {The Evaluation of Quantitative Relationships between Saffron Yield and Nutrition (On farm trial)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The Evaluation of Quantitative Relationships between Saffron Yield and Nutrition (On farm trial)
%A محمد علي بهداني
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]