دانش و توسعه, سال (2006-4)

عنوان : The Implementation Challenges of a Three-Dimensional Model of Electronic Commerce in Iran ( ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک )

نویسندگان: جواد بقائی راوری , علیرضا مقدسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله گزارش خلاصه شده پژوهشی از نظرتان می گذرد که درباره ((چالشها و راه کارهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران )) تهیه شده و در آن چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک در سه دسته فنی، فرهنگی- اجتماعی و مدیریتی جای گرفته اند و بر اساس آن سه فرضیه طراحی شده است. در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق، ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی پرداخته شد. سپس با بهره گیری از روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، داده ها از دو طریق کتابخانه ای (جستوجو، مطالعه، بررسی و استفاده از متون و مجلات دیجیتال) و غیرکتابخانه ای (مصاحبه و پرسشنامه مقدماتی) گردآوری گردیدند. به دنبال آن پرسشنامه ای با عنوان ((پرسشنامه چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران)) طراحی و در جامعه آماری تحقیق توزیع گردید. این جامعه در برگیرنده خبرگان و متخصصان صاحب نظر وآشنا با موضوع تجارت الکترونیک و مباحث مرتبط با آن و دست اندرکاران دخیل در امر پیاده سازی آن در ایران می باشد. در ادامه پرسشنامه های تکمیل شده با بهره گیری از فنون آماری تی. استیودنت (برای آزمون فرضیه های اصلی) و فریدمن (برای آزمون فرضیه های کمکی و رتبه بندی چالشها) و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید و ضمن آزمون فرضیات فوق، سه دسته نتیجه گیری در قالب رتبه بندی موانع اصلی، ابعاد هر کدام از موانع و در نهایت رتبه بندی کلیه ابعاد موانع به عمل آمد. در پایان هم برای غلبه بر این چالشها پیشنهادهایی خلاصه شده ارائه گردیده است. واژه های کلیدی: چالش، راه کار، پیاده سازی، تجارت الکترونیک، ایران

کلمات کلیدی

ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:327,
author = {بقائی راوری, جواد and علیرضا مقدسی},
title = {The Implementation Challenges of a Three-Dimensional Model of Electronic Commerce in Iran},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2006},
month = {April},
issn = {2008-1456},
keywords = {ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The Implementation Challenges of a Three-Dimensional Model of Electronic Commerce in Iran
%A بقائی راوری, جواد
%A علیرضا مقدسی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2006

[Download]