دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (15), شماره (2), سال (2004-2) , صفحات (207-220)

عنوان : Influence of two plates bonding line position upon the edge crack stress field ( تاثیر موقعیت خط اتصال دو ورق‎ بر میدانهای تنش اطراف ترک لبه‎ای )

نویسندگان: حمید اختراعی طوسی , محمدحسین کارگرنوین , شهریار فریبرز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هرگاه دو ورق با دو جنس متفاوت به هم جوشکاری یا چسبانده شوند بدلیل اختلاف خواص مکانیکی احتمال جدا شدن ورقها در امتداد خط اتصال یا حتی در مجاورت آن قوت می‎گیرد در پیوند با مطالعة این پدیده وضعیت توزیع تنش در ورقی متشکل از دو تکه با خواص مکانیکی متفاوت و دارای یک ترک لبه‎ای در وسط به ازاء موقعیت‎های متفاوت فصل مشترک یا همان خط جوش بررسی شده است. بدین منظورضمن در نظر گرفتن رفتارهای مختلف ارتجاعی، مومسان و خزشی برای هر یک از دو جزء ورق از یک روش عددی موسوم به گالرکین بدون المان برای تحلیل استفاده شده است. شرح مختصری از روش گالرکین بدون المان و نحوة‌ مدلسازی رفتارهای مومسان و خزشی ماده ارائه شده است. توسط نرم افزار کامپیوتری که توسط مؤلفین تهیه شده میدانهای تنش و تغییر شکل ورق به ازاء ترکیب‎های مختلف موقعیت ترک، فصل مشترک و خواص مکانیکی محاسبه و معرفی گردیده و در حالت ارتجاعی با منابع دیگر مقایسه شده‎اند. برای معرفی حالت منفرد در اطراف ترک در مسائل ارتجاعی- مومسان از انتگرال جی و در مسائل خزشی از انتگرال C*استفاده شده است. حاصل این مطالعه تأئید می‎کند که از میان وضعیتهای متفاوت ترک و خط اتصال در وضعیتی که ترک دقیقاً در محل خط اتصال واقع شده باشد میدان منفرد تنش اطراف ترک بزرگتر یا به عبارتی دیگر احتمال شکافتن ورق بیشتر است.

کلمات کلیدی

تاثیر موقعیت خط اتصال دو ورق‎ بر میدانهای تنش اطراف ترک لبه‎ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:335,
author = {اختراعی طوسی, حمید and محمدحسین کارگرنوین and شهریار فریبرز},
title = {Influence of two plates bonding line position upon the edge crack stress field},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2004},
volume = {15},
number = {2},
month = {February},
issn = {1028-3080},
pages = {207--220},
numpages = {13},
keywords = {تاثیر موقعیت خط اتصال دو ورق‎ بر میدانهای تنش اطراف ترک لبه‎ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Influence of two plates bonding line position upon the edge crack stress field
%A اختراعی طوسی, حمید
%A محمدحسین کارگرنوین
%A شهریار فریبرز
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2004

[Download]