چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14

عنوان : Rotation and Scale Invariant Texture Classification Based on Curvelet Transform ( طبقه بندی بافت مستقل از دوران و مقیاس با استفاده از تبدیل Curvelet )

نویسندگان: بشرا رجائی , حمیدرضا پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، روش جدیدی برای استخراج ویژگیهای مستقل از دوران و مقیاس بافت، با استفاده از تبدیلCurveletو ماتریسهای ،Co-occurrenve ارائه شده است. در فاز طبقه بندی، طبقه بند Support Vector Machine با هسته ،RBFبه منظور طبقه بندی 20 کلاس بافت از بانک استاندارد Brodatzمورد استفاده قرار گرفته است. به منظور اثبات کارایی این روش، در مجموع 14480 بافت در 12 زاویه و 4 مقیاس متفاوت مورد بررسی قرار گرفته اند که از بین آنها ده درصد کل تصاویر به صورت تصادفی جهت آموزش طبقه بند SVM و مابقی به منظور تست انتخاب شده اند. نتایج تجربی نشان دهنده نرخ طبقه بندی بالا در استفاده از این روش می باشد.

کلمات کلیدی

, طبقه بندی بافت, استقلال از دوران و مقیاس, تبدیل, Curvelet طبقه بند SVM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:360,
author = {رجائی, بشرا and پوررضا, حمیدرضا},
title = {Rotation and Scale Invariant Texture Classification Based on Curvelet Transform},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {طبقه بندی بافت، استقلال از دوران و مقیاس، تبدیل،Curvelet طبقه بند SVM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Rotation and Scale Invariant Texture Classification Based on Curvelet Transform
%A رجائی, بشرا
%A پوررضا, حمیدرضا
%J چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
%D 2007

[Download]