چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14

عنوان : Food Quality Evaluation Based on Computer Vision Systems ( کنترل کیفیت فرایند و فراورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری )

نویسندگان: سید هاشم حسینی پرور , حمیدرضا پوررضا , سید علی مرتضوی , سیدمحمدعلی رضوی , الهام خانی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشهای معمول بازرسی، درجه بنـدی و سـورتینگ دستی محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی هزینه بـر، وقت گیر و سخت هستند، بعلاوه نتیجۀ عملکرد ایـن روشـها نیز قابل تضمین نبوده و کنتـرل کیفیـت یکنواخـت و پایـدار محصولات غذایی با این روشها امکان پذیر نیست. در مقابـل سیستم های بینایی کامپیوتری غیر مخرب، کارآمد و مقرون به صرفه بوده و نیز نتایج باثبات تر و پایدارتری ارائه مـی کننـد.بطــور کلــی سیــستم هــای بینــایی کــامپیوتری بــر مبنــای تصویربرداری از محصول، حتی در حین عبور از خط تولید و سپس پردازش تصویر گرفته شده و آنالیز آن کـار مـی کننـد. سیستم های بینایی کامپیوتری نه تنها انـدازه، شـکل، رنـگ و بافت اشیاء را تشخیص می دهند بلکه ویژگیهای عددی اشیاء یا صحنة تصویر برداری شده را تعیین می کنند . یـک سیـستم بینـایی کــامپیوتری عمومــاﹰ شــامل پــنج جــزء اصــلی اســت : تجهیزات روشنایی، سنسورها ) دوربـین ( ، گیرنـدة تـصویر یـا رقمی ساز (Digitizer) ، سخت افزار و نرم افـزار کـامپیو تری . این مقاله ضمن معرف ی اجزاء و ویژگیهای سیستم های بینـایی کامپیوتری، کاربردهای ا ی ن س یـ ستم هـا را در صـنا ی ع غـذا یی تشریح می نماید

کلمات کلیدی

, بینـایی کـامپیوتری, پـردازش و آنـالیز تصویر, کنترل کیفیت مواد غذایی, کنترل فرآیند مواد غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:363,
author = {حسینی پرور, سید هاشم and پوررضا, حمیدرضا and مرتضوی, سید علی and رضوی, سیدمحمدعلی and الهام خانی پور},
title = {Food Quality Evaluation Based on Computer Vision Systems},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بینـایی کـامپیوتری، پـردازش و آنـالیز تصویر، کنترل کیفیت مواد غذایی، کنترل فرآیند مواد غذایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Food Quality Evaluation Based on Computer Vision Systems
%A حسینی پرور, سید هاشم
%A پوررضا, حمیدرضا
%A مرتضوی, سید علی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A الهام خانی پور
%J چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
%D 2007

[Download]