علوم آب و خاک, دوره (10), شماره (4), سال (2007-1) , صفحات (121-132)

عنوان : Effect of OM on the availability of P in calcareous soils ( تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاکهای آهکی )

نویسندگان: اكرم حلاج‌نيا , غلامحسین حق نیا , امیر فتوت , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

j

کلمات کلیدی

j
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:365,
author = {اكرم حلاج‌نيا and حق نیا, غلامحسین and فتوت, امیر and خراسانی, رضا},
title = {Effect of OM on the availability of P in calcareous soils},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2007},
volume = {10},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {121--132},
numpages = {11},
keywords = {j},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of OM on the availability of P in calcareous soils
%A اكرم حلاج‌نيا
%A حق نیا, غلامحسین
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2007

[Download]