علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (3), سال (2006-12) , صفحات (101-109)

عنوان : The effects of application of 2-4-D and tribenuron- methyl herbicides in cereal fields on insects: aphids and aphidophagous syrphids ( تاثیر کاربرد علف کش های تو، فور- دی و تری بنورون متیل در مزارع غلات روی حشرات: شته ها و سیرفید های شته خوار )

نویسندگان: حسین صادقی نامقی , سیداحمد حسینی , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر مدیریت علف های هرز اتکای روز افزونی بر استعمال علف کش ها داشته است. گرچه کاربرد علف کش ها با کنترل بهتر علف های هرز و افزایش عملکرد همراه بوده است ولی کاهش تنوع و فراوانی گونه های گیاهی ممکن است باعث تغییراتی درجمعیت بندپایان وابسته به اکوسیستم های زراعی گردد. بدین منظور تاثیر کاربرد دو نوع علف کش در مزارع گندم و جو بر دو گروه از حشرات (شته ها و سیرفید های شته خوار) طی دو آزمایش جداگانه بررسی گردید. آزمایش اول در یک مزرعه 20هکتاری گندم و با استفاده از علف کش تری بنورون متیل و آزمایش دوم در یک مزرعه 28 هکتاری جو و با علف کش تو، فور-دی. در هر مورد، نصف مزرعه با یک نوع علف کش به مقدار توصیه شده تیمار گردید و نصف دیگر بدون کاربرد علف کش رها گردید. بقیه عملیات داشت در طول فصل زراعی برای کلیه تیمار ها یکسان بود. همانطوریکه انتظار می رفت تفاوت تیمار ها از لحاظ تنوع و فراوانی علف های هرز باعث تفاوت در انبوهی جمعیت سیرفید ها و بالطبع شته ها بین تیمار ها گردید. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که در هر دو آزمایش، جمعیت سیرفید ها در تیمار شاهد و جمعیت شته ها در تیمار علف کش بیشتر بود. واژه های کلیدی: علف کش، مگس های سیرفیده، شته های گندم و جو.

کلمات کلیدی

, تاثیر کاربرد علف کش های تو, فور- دی و تری بنورون متیل در مزارع غلات روی حشرات: شته ها و سیرفید های شته خوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:371,
author = {صادقی نامقی, حسین and حسینی, سیداحمد and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {The effects of application of 2-4-D and tribenuron- methyl herbicides in cereal fields on insects: aphids and aphidophagous syrphids},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {3},
month = {December},
issn = {1029-4791},
pages = {101--109},
numpages = {8},
keywords = {تاثیر کاربرد علف کش های تو، فور- دی و تری بنورون متیل در مزارع غلات روی حشرات: شته ها و سیرفید های شته خوار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The effects of application of 2-4-D and tribenuron- methyl herbicides in cereal fields on insects: aphids and aphidophagous syrphids
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, سیداحمد
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]