مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, سال (2004-3)

عنوان : Numerical investigation of parameters effects on scilencer performance in internal combustion engines ( بررسی عوامل موثر بر عملکرد خفه کنها در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از تحلیل عددی )

نویسندگان: علی فائزیان , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , انجلو اونوراتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر تعدادی عامل از جمله هندسه خفه کن، تخلخل خفهکنهای با لوله سوراخدار و میزان فشردگی ماده پرکننده جاذب صدا بر عملکرد خفه کنها مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, خفه کن, لوله سوراخدار, سیستم-لوله, تحریک صوتی, همساز ساده, اغتشاش سفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:399,
author = {علی فائزیان and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا and انجلو اونوراتی},
title = {Numerical investigation of parameters effects on scilencer performance in internal combustion engines},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1605-9727},
keywords = {خفه کن، لوله سوراخدار، سیستم-لوله، تحریک صوتی، همساز ساده، اغتشاش سفید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Numerical investigation of parameters effects on scilencer performance in internal combustion engines
%A علی فائزیان
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%A انجلو اونوراتی
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2004

[Download]