علوم آب و خاک, دوره (11), شماره (41), سال (2008-3) , صفحات (53-61)

عنوان : Effect of salinity and OM on Zd speciation in soil solution ( تاثیر شوری و کود آلی بر غلظت و توزیع گونه‌های روی در محلول خاک )

نویسندگان: ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی , امیر فتوت , غلامحسین حق نیا , پیمان کشاورز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیرماده آلی و شوری روی محلول خاک یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 سطح شوری و 2 سطح ماده آلی و 2 سطح روی از نمک سولفات روی در 4 خاک در 3 تکرار انجام شد. نمونه ها به مدت 6 ماه در دمای آزمایشگاه نگه داری شدند. مقادیر pH و EC و نیز غلظت یون های SO4-2, Cl-, Zn+2, Mg+2, Ca+2, Na+, K+, PO4-3, NO3- و کربن آلی محلول (DOC) در عصاره اشباع خاک در پایان 2 و 6 ماه اندازه گیری شد. سپس با استفاده از نرم افزار MINTEQA2 گونه های شیمیایی موجود در عصاره اشباع خاک برآورد گردید. افزایش قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک باعث افزایش معنی دار (در سطح 5 درصد)‌ غلظت کل روی عصاره اشباع تمام خاک های مورد مطالعه شد. با افزایش شوری در تمام خاک های مورد مطالعه غلظت کاتیون دو ظرفیتی روی افزایش و مقدار کربن آلی محلول کاهش یافت. در تمام خاک های مورد مطالعه اضافه کردن ماده آلی باعث افزایش معنی داری (در سطح 5 درصد) غلظت روی کل محلول شد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد شوری، کاربرد کود سولفات روی و ماده آلی سبب افزایش غلظت روی محلول شود.

کلمات کلیدی

, روی آزاد, کربن آلی محلول, شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:420,
author = {دهقانی فیروزآبادی, ابوالفضل and فتوت, امیر and حق نیا, غلامحسین and پیمان کشاورز},
title = {Effect of salinity and OM on Zd speciation in soil solution},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2008},
volume = {11},
number = {41},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {53--61},
numpages = {8},
keywords = {روی آزاد، کربن آلی محلول، شوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of salinity and OM on Zd speciation in soil solution
%A دهقانی فیروزآبادی, ابوالفضل
%A فتوت, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A پیمان کشاورز
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2008

[Download]