جغرافیا و توسعه, سال (2006-3) , صفحات (137-153)

عنوان : Analysis of changing accessibility indicator in metropolitan of Sydney (1991-2001) ( اندازه گیری تغییرات دسترسی در منطقه کلانشهری سیدنی (2001-1991) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , آنا لیس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایکی از عمده ترین عناصر ارتقاء دهنده کیفیت محیطی به ویژه در مناطق شهری، توسعه شاخص - دسترسی- در مقابل شاخص- حرکت- است.بخاطر اینکه نتیجه آن گذر از حرکت به ویژه حرکت وسایط نقلیه شخصی به دسترسی عمومی (حمل و نقل عمومی ، پیاده روی و دوچرخه سواری ) ،کاهش طول سفرها ومصرف انرژی و سرانجام کاهش آلودگی هوا و محیط است .بنابر این ، دسترسی مطلوب یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری است. در راستای دستیابی به هدف فوق الذکر ، شاخص دسترسی با مدل گرانشی فرصتی (تعداد شاغلان و مسافت بین مناطق ) برای 38 محدوده دولتهای محلی در منطقه مادر شهر سیدنی برای دوره زمانی سالهای 2001-1991 با ابزارهای کمکی GIS محاسبه شده است .همچنین تغییرات شاخص دسترسی در این دوره اندازه گیری شده است.رابطه بین شاخص دسترسی و 6 گروه عمده شاخصهای اجتماعی ـ اقتصادی و فیزیکی (14 متغیر) به وسیله تکنیک رگرسیون (Regression) و ضریب همبستگی (Coefficient of Correlation) نرم افزار Spss محاسبه شده است.نتایج نشان می دهد که ضریب دسترسی با فاصله از مزکز شهرسیدنی به نواحی حومه ای شهر کاهش می یابد . همچنین نتیجه حاصل از بررسی تغییرات دسترسی بیانگر وقوع همزمان دوپدیده متفاوت است. یکی تغییرمثبت ضریب شاخص دسترسی در هسته مرکزی سیدنی (عمده به صورت نواری) و نواحی حومه ای است.دیگری تغییر منفی ضریب دسترسی در منطقه میانی سیدنی است.و نتیجه تحلیل رابطه بین شاخص دسترسی و متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی و فیزیکی نشانگرآن است که مناطق با استفاده کمتر از ماشین برای سفر به کار ، تسهیلات بالای حمل و نقل عمومی ، درآمد خانوار هفتگی بالا ، فاصله کمتر از مرکز شهر ، بعد خانوار میانه دارای ضریب دسترسی بالای هستند.در جهت عکس ، مناطق با درآمد خانوارهفتگی پایین ، دوراز مرکز شهر، استفاده بالای ماشین برای سفربه کار ، بعد خانوار بالا و تسهیلات پایین حمل و نقل عمومی دارای ضریب دسترسی پایینی هستند. درنهایت 38 محدوده دولتهای محلی که تشکیل دهنده منطقه مادر شهری سیدنی هستند، از نقطه نظر شاخص دسترسی و دیگر متغیرها مخصوصا درآمد خانوار به چهار طبقه تقسیم شدند.این طبقه بندی دارای پیشنهادهای ضمنی برای تصمیم گیران است که مناطق با دسترسی بالا ، اما با درآمد پایین خانوار برای فعالیتهای توسعه دراولویت قراردارند (ظرفیت سازی ، کاربری اراضی ترکیبی ، بهبود سفر و غیره). واژگان کلیدی:دسترسی ،حرکت،تغییرات دسترسی ، محدوده دولتهای محلی ، پایداری شهری

کلمات کلیدی

, تغیرات , دسترسی , سیدنی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:465,
author = {رهنماء, محمدرحیم and آنا لیس},
title = {Analysis of changing accessibility indicator in metropolitan of Sydney (1991-2001)},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1735-0735},
pages = {137--153},
numpages = {16},
keywords = {تغیرات ، دسترسی ، سیدنی ، کلانشهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Analysis of changing accessibility indicator in metropolitan of Sydney (1991-2001)
%A رهنماء, محمدرحیم
%A آنا لیس
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2006

[Download]