هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2004-03-26

عنوان : Improve of ashby methode in selection of engineering materials ( تکامل روش اشبی در انتخاب مواد مهندسی به کمک تحلیل های المان محدود )

نویسندگان: محسن حدادسبزوار , سینا شاهنده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در انتخاب مواد با روش اشبی خصوصیات مهم ماده دو به دو مقایسه می گردد و با توجه بـه شـکل هندسـی و نـوع بارگــذاری شــیب خطــوط تعیــین کننــده مــاده و کــاربری آن مــشخص مــی شــود . بــرای تعیــین کــارایی مــاده در بارگذاری های متفاوت و پیچیده می توان از روشی استفاده کرد که ابتدا شرایط کاری قطعه با روش المان محـدود مدل سازی شده و سپس با اطلاعات حاصل از تحلیل و نمودارهای خواص مواد که به صورت n بعدی بـسط داده شده اند مواد مناسب سرند می شوند . با استفاده از روش تحلیل المان محدود می توان چند خاصیت ماده را بـه طـور همزمان تغییر داده و رفتار آن را در شرایط کاری خاص مورد بررسی قرار داد . به ایـن و سـیله بـه جـای اسـتفاده از نمودار های دو بعدی اشبی منحنی ها و نمودارهـایی سـه بعـدی و یـا چنـد بعـدی در نظـر گرفتـه شـده کـه تنهـا دو خاصیت کلیدی ماده را مورد ارزیابی قرار نداده بلکه تمامی خواص ماده را که از هم تأثیر مـی پذیرنـد را بـ ه طـور همزمان بررسی می کند لذا انتخاب موا د با دقت و کارایی بیـشتری از مـواد در دسـترس در بانـک داده هـا صـورت می پذیرد . در این مقاله سازوکار این روش انتخاب مواد شرح داده شـده و مثـال هـا یی از کـارایی ایـن روش ارایـه گردیده است

کلمات کلیدی

, روش انتخاب مواد اشبی, شبیه سازی المان محدود, نمودارهای خواص مواد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:470,
author = {حدادسبزوار, محسن and شاهنده, سینا},
title = {Improve of ashby methode in selection of engineering materials},
booktitle = {هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2004},
location = {اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان, ايران},
keywords = {روش انتخاب مواد اشبی، شبیه سازی المان محدود، نمودارهای خواص مواد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Improve of ashby methode in selection of engineering materials
%A حدادسبزوار, محسن
%A شاهنده, سینا
%J هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2004

[Download]