علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-4) , صفحات (261-262)

عنوان : Effects of feeding palm oil fatty acids on milk production and follicular dynamics in early lactating Holstein cows ( بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین )

نویسندگان: علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:491,
author = {هروی موسوی, علیرضا and دانش مسگران, محسن},
title = {Effects of feeding palm oil fatty acids on milk production and follicular dynamics in early lactating Holstein cows},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {5},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {261--262},
numpages = {1},
keywords = {بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effects of feeding palm oil fatty acids on milk production and follicular dynamics in early lactating Holstein cows
%A هروی موسوی, علیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]