علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3)

عنوان : بررسي اثرات زئوليت و تنش خشكي بر رشد و نمو و ميزان اسانس گياه دارويي بادرشبي(Dracocephalum moldavica). ( بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی(Dracocephalum moldavica) )

نویسندگان: آسا قلی زاده , مسعود اصفهانی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی تاثیر مصرف زئولیت طبیعی بر مقاومت به تنش خشکی وافزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار بصورت گلدانی و جمعاً در 36 گلدان انجام شد. در این آزمایش مقادیر زئولیت در 4 سطح (صفر، 7/1، 2، 5/2 گرم در کیلوگرم خاک) و یا( صفر، 8/6، 8، 10 تن در هکتار) و تنش خشکی در 3 سطح تخلیه رطوبت خاک (50، 60، 70 درصد) طی دوره رشد سریع تا برداشت در نظر گرفته شد. در طول اجرای آزمایش صفات وزن تر و وزن خشک بوته، سطح برگ، میزان کلروفیل، ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی، طول ریشه و درصد اسانس اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مصرف زئولیت بر وزن خشک و ارتفاع بوته تاثیر معنی دار نداشت ولی تاثیر آن روی سایر صفات(وزن تر بوته، سطح برگ، میزان کلروفیل، تعداد روز تا گلدهی، طول ریشه و درصد اسانس) معنی دار بود. اثر تنش خشکی (سطح تخلیه رطوبت خاک) روی سه صفت سطح برگ، ارتفاع بوته و طول ریشه معنی دار نبود ولی بر وزن تر و خشک،میزان کلروفیل، تاریخ گلدهی و درصد اسانس اثر معنی دار داشت. اثر متقابل زئولیت و سطوح مختلف تخلیه رطوبت خاک بر سه عامل وزن تر، وزن خشک و طول ریشه معنی دار نبود در حالیکه روی سطح برگ،میزان کلروفیل، ارتفاع بوته، روز تا گلدهی و درصد اسانس اثر معنی دار داشت. بر اساس نتایج این آزمایش و با توجه به اهمیت میزان ماده خشک و اسانس در ارزیابی عملکرد گیاه دارویی بادرشبی،مصرف 2 گرم زئولیت در کیلوگرم خاک توام با 50 درصد تخلیه رطوبت خاک بالاترین ماده خشک(767/2 گرم در گیاه) و درصد اسانس (2 درصد) را تامین نمود. کلمات کلیدی: بادرشبی، زئولیت، تنش خشکی، اسانس.

کلمات کلیدی

بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:64,
author = {آسا قلی زاده and مسعود اصفهانی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسي اثرات زئوليت و تنش خشكي بر رشد و نمو و ميزان اسانس گياه دارويي بادرشبي(Dracocephalum moldavica).},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اثرات زئوليت و تنش خشكي بر رشد و نمو و ميزان اسانس گياه دارويي بادرشبي(Dracocephalum moldavica).
%A آسا قلی زاده
%A مسعود اصفهانی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]