مهندسی شیمی ایران, دوره (12), شماره (67), سال (2013-7) , صفحات (67-73)

عنوان : ( تولید اسیدلاکتیک از آب پنیر دی پروتئینه، در فرآیند ناپیوسته، توسط لاکتوباسیلوس بولگاریکوس )

نویسندگان: سکینه فخرآور , سعید زینالی هریس , محمد ایزدی , قاسم نجف پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسید لاکتیک یک اسید آلی است که کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. امروزه به دلیل سنتز پلاستیک های تخریب ناپذیر از آن، نیاز به تولید اسیدلاکتیک افزایش یافته است. در این پروژه تاثیر دما،pH و منابع نیتروژنی افزودنی متفاوت، بر تولید اسیدلاکتیک از آب پنیر دی پروتئینه، توسط لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در فرآیند تخمیر ناپیوسته بررسی شد و مقادیر بهینه برای تولید حداکثر به دست آمد. فرآیند درمدت زمان انکوباسیون، 72 ساعت و بدون کنترل pH انجام شد. بیشترین اسیدلاکتیک تولید شده و بازدهی در محیط کشت حاوی 40 گرم بر لیتر لاکتوز و 20 گرم بر لیتر عصاره مخمر، بترتیب 8/24 گرم بر لیتر و 62/0%، بوده است. هم چنین دمای بهینه برای رشد سلولی و تولید اسیدلاکتیک 32 درجه سانتی گراد و pH مناسب در بازه 5/6-6 تعیین شد.

کلمات کلیدی

, اسیدلاکتیک, فرایند ناپیوسته, آب پنیر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031684,
author = {فخرآور, سکینه and زینالی هریس, سعید and محمد ایزدی and قاسم نجف پور},
title = {تولید اسیدلاکتیک از آب پنیر دی پروتئینه، در فرآیند ناپیوسته، توسط لاکتوباسیلوس بولگاریکوس},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2013},
volume = {12},
number = {67},
month = {July},
issn = {1735-5400},
pages = {67--73},
numpages = {6},
keywords = {اسیدلاکتیک، فرایند ناپیوسته، آب پنیر، لاکتوباسیلوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید اسیدلاکتیک از آب پنیر دی پروتئینه، در فرآیند ناپیوسته، توسط لاکتوباسیلوس بولگاریکوس
%A فخرآور, سکینه
%A زینالی هریس, سعید
%A محمد ایزدی
%A قاسم نجف پور
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2013

[Download]