Title : مهندسی معکوس از دیدگاه صنعتی

Hamideh Razavi (نویسنده اصلی),
Book type: ترجمه
Publish No: اول
Publishe Date: 2016-07-22
Publisher: دانشگاه بین المللی امام رضا
Abstract:

مهندسی معکوس به‌ فرآیند تحلیل یک قطعه یا سیستم موجود، بدون دسترسی به طرح اولیه آن، اطلاق می‌شودکه کمک آن می توان اجزای قطعه یا سیستم و روابط و کارکرد آن‌ها را برای طراحی مجدد یا کپی‌سازی مشخص کنرد. در زمینه‌های مرتبط با طراحی سه‌بعدی و مدل‌سازی، فنّاوری مهندسی معکوس برای بازسازی مدل‌های سه‌بعدی قطعه در اَشکال مختلف هندسی استفاده می‌شود. سختافزار مهندسی معکوس برای دستیابی به داده‌های لازم با جمع‌آوری داده‌های هندسی از قطعه واقعی و نرم‌افزارآن برای تبدیل داده‌های تولید شده به مدل‌های هندسی سه‌بعدی بهکار می‌رود.

Keywords:
مهندسی معکوس، ساخت و تولید, مهندسی معکوس, ساخت و تولید