Title : 101 آزمون بهبود عملکرد ورزشی ویژه مربیان و ورزشکاران

Mehrdad Fathei (نویسنده اصلی), Fatemeh Sadegh Eghbali (نویسنده اصلی), حسین فکور رشید(نویسنده اصلی) ,
Book type: ترجمه
Publish No: اول
Publishe Date: 2018-06-24
Publisher: مهرصفا
Abstract:

آزمون هاب میدانی و اآزمایشگاهی مخصوص رشته های مختلف ورزشی و بسیار کاربردی ویژه مربیان و ورزشکاران استفاده می شود

Keywords:
آزمون -عملکرد ورزشی, آزمون -عملکرد ورزشی