بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehrdad Fathei


موارد یافت شده: 207

1 - تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تزریق سوماتوتروپین بر نشانگرهای آپوپتوز هپاتوسیت و شاخص آتروژنیک موش‎های سوری مبتلا به کبد چرب (چکیده)
2 - The effect of high-intensity interval, aerobic, resistance and spirulina supplement consumption on levels of UCP-1, TRPV1 and HOMA-IR in the white adipose tissue of diabetic rats (چکیده)
3 - تاثیر هشت هفته برنامه آماده‏سازی فوتبال و مصرف مکمل بتاولگاریس بر بیان پروتئین‏های OPA1 و MFN1 بازیکنان فوتبال (چکیده)
4 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین‌های PPAR-α SREBP1c, و CHREBP کبدی در رت‌های دارای دیابت نوع دو (چکیده)
5 - The Effect of Eight Weeks Endurance Training, Somatropin Injection, and Its Lipolytic Fragment (AOD9604) on Cytokeratin-18 and Liver Enzymes of Mice Induced Liver Damage Due to a High-Fat Diet (چکیده)
6 - Effect of Arginine Supplementation and High Intensity Training on Appetite Hormones and Body Composition of Obese Boys (چکیده)
7 - اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد(AOD9604) بر آنزیم های کبد و CK18 موش های سوری القائ شده به آسیب کبدی(NAFLD) ناشی از رژیم غذایی پرچرب (چکیده)
8 - تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت ها و هسته های پلی پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار (چکیده)
9 - THE IMPACT OF AEROBIC TRAINING ON SOME BRAIN NEUROTRANSMITTERS AND BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR IN ADDICTED WOMEN (چکیده)
10 - EFFECT OF EIGHT WEEKS OF COMBINED TRAINING (INTERMITTENT-RESISTANCE ENDURANCE AND CONTINUOUS-RESISTANCE ENDURANCE) ON COAGULATION, FIBRINOLYTIC AND LIPID PROFILES OF OVERWEIGHT WOMEN (چکیده)
11 - مقایسه تثیر تمرینات تناوبی شدید و مقاومتی متوسط بر فولیستاتین و میوستاتین سرمی، توان بی‌هوازی و شاخص خستگی دختران فعال (چکیده)
12 - The effect of six months airobic exercise during dialysis on liver enzymes ,cystatin Cand quality of life of hemodialysis patients (چکیده)
13 - The effect of load energy consumption during a session of anaerobic training on creatine kinase and reactive protein c ball athletes (چکیده)
14 - Effects of Trenbolone hexahydrobenzylcarbonate Abuse on Heart Rate, Blood Pressure and Red Blood Cell Rate in Strength Athletes (چکیده)
15 - The effect of one session of intense resistance activity and beta-hydroxy-beta-methyl-butyrate supplementation on liver enzymes in inactive women (چکیده)
16 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل فیزیولوژیک و انعقادی زنان میانسال (چکیده)
17 - پاسخ برخی شاخص های قلبی عروقی و کیفیت زندگی زنان معتاد به شش هفته تمرین هوازی (چکیده)
18 - مقایسه تاثیر یک و سه دقیقه استراحت پس از یک جلسه تمرین مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی مردان غیرفعال (چکیده)
19 - مقایسه برخی فاکتورهای خونی و فاکتورهای آمادگی جسمانی کارکنان فعال و غیر فعال شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی (چکیده)
20 - تاثیر فعالیت حاد هوازی و بی هوازی بر سطوح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و میزان دقت دختران بسکتبالیست (چکیده)
21 - تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی تداومی-مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
22 - واکنش سیستم ایمنی هومورال، کورتیزول و تستسترون بزاقی به یک دوره مسابقه شبه رسمی کشتی (چکیده)
23 - تاثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بر آنزیم های کبدی، نشانگرهای مقاومت به انسولین و پروتئین شوک گرمایی 70 در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (چکیده)
24 - The effect of eight weeks of aerobic exercise with moderate and high intensities on serum irisin and PGC-1α protein levels in obese male Wistar rats (چکیده)
25 - تغییرات رکورد،ف فاکتورهای فیزیولوژیکی و عملکردی دوندگان نخبه به دو نوع تمرینات استقامتی ومقاومتی (چکیده)
26 - تغییرات سطوح سرمی آلکالین فسفاتاز، استئوکلسین و پاراتورمون به هشت هفته تمرینات تناوبی هوازی مردان میانسال (چکیده)
27 - The impact of aerobic training intensity on skeletal muscle PGC-1α, interferon regulatory factor 4, and atherogenic index in obese male Wistar rats (چکیده)
28 - تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان زن های پروتئین کلوتو و عامل رشد شبه انسولینی-1 در عضله اسکلتی کند انقباض و تند انقباض رت های نزاد ویستار (چکیده)
29 - مقایسه توزیع فشار کف پایی و فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی بین کفش ویسکوز و کفش فومی رایج (چکیده)
30 - Effects of resistance training on muscle strength, insulin-like growth factor-1, and insulin-like growth factor–binding protein-3 in healthy elderly subjects: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (چکیده)
31 - Protein Whey Supplementation Stimulate Apoptosis Signaling Cascade Via internal and external pathways EDL Muscle of Aged rats (چکیده)
32 - دومین همایش بین المللی تغذیه ورزشی (چکیده)
33 - Effect of Arginine Supplementation and HIT Training On Appetite Hormones and body Composition Of Obese Boys (چکیده)
34 - Comparison of the Effect of Eight Weeks of Water-Based Versus Land-Based Cycling on Serum Levels of Testosterone and IGF-1 in Elderly Men (چکیده)
35 - The effect of aerobic, resistance, and combined training on PPAR-α, SIRT1 gene expression, and insulin resistance in high-fat diet-induced NAFLD male rats (چکیده)
36 - Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha and Sirtuin 1 Protein Concentration in Soleus Muscle are Regulated via Aerobic Exercise training in Obese Wistar Rats (چکیده)
37 - مقایسه دو روش تمرین مقاومتی با دو الگوی باردهی هرمی و هرمی معکوس بر نیمرخ مهارتی و شاخص های زیست حرکتی کشتی گیران آزادکار (چکیده)
38 - Inflammatory Markers in Response to Different Intensity of Aerobic Exercise in Obese Male Wistar Rats (چکیده)
39 - The effect of six weeks airobic trainning(in morning and afternoo) on some cardiovascular indices and quality of life in drug addicted women (چکیده)
40 - مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب همراه با مصرف چای سبز و بدون آن بر برخی عوامل اعقادی در زنان یاثسه غیر فعال (چکیده)
41 - تغییرات فیزیولوژیک و هومورال ناشی از بازی های ویدئویی (چکیده)
42 - The effects of two iso-volume endurance training protocols on mitochondrial dysfunction in type 2 diabetic male mice (چکیده)
43 - تأثیر تمرینات هوازی با شدت های ثابت و متغیر بر ترکیب بدن، برخی از عوامل فیزیولوژیک و انعقادی زنان میانسال دارای اضافه وزن (چکیده)
44 - Responses of Visfatin and Resistin Concentration to Different Aerobic Training Intensities Protocols (چکیده)
45 - Hight intensity interval training and appetite regulatory pathways: A narrative review (چکیده)
46 - مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با دو الگوی باردهی هرمی و هرمی معکوس بر شاخص های زیست حرکتی، آنتروپومتریک و نیمرخ مهارتی کشتی گیران آزادکار (چکیده)
47 - مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر فاکتورهای فیزیولوژیکی، عملکردی و رکورد دوندگان نخبه (چکیده)
48 - پاسخ تغییرات سطوح سرمی آدیپونکتین و نشانگرهای مقاومت به انسولین رت های نر چاق به دو نوع شدت تمرین هوازی (چکیده)
49 - Effect of 8 weeks of HIIT on hepatic enzyme levels, lipid profile and body composition in overweight young men (چکیده)
50 - The Impact of Different Modes of Exercise Training on Bone Mineral Density in Older Postmenopausal Women: A Systematic Review and Meta-analysis Research (چکیده)
51 - تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر سطوح سرمی اکتیوین A و شاخص عملکرد کمری در زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن (چکیده)
52 - The Effect of Eight Weeks Selected Combined Training (Aerobic-Resistance) on Vascular Adhesion Molecules and Lipid Profile in Inactive Elderly Men (چکیده)
53 - مقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی و - Fatmax -بین مردان سالمند فعال و غیرفعال (چکیده)
54 - تغییرات سطح سرمی ارکسین A وشاخص های مقاومت به انسولین و آنترومتریک زنان دارای اضافه وزن پس از شش هفته تمرینات هوازی (چکیده)
55 - بررسی تغییرات لیپوپروتئین a ، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون به دنبال تمرینات هوازی در زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
56 - تاثیر مصرف آب زرشک بر مقادیر سرمی آنزیم های کبدی پیرو فعالیت خسته کننده در دختران (چکیده)
57 - تاثیر دو نوع ریکاوری فعال و غوطه وری در آب سرد متعاقب تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
58 - Comparing the Effect of 12 Weeks of Bariatric and Aerobic Exercises on Metabolic Syn - drome Indices in Women With Knee Osteoarthritis (چکیده)
59 - The effect of exercise in water on plasma interleukin-23 in patient with multiple sclerosis (چکیده)
60 - بررسی نقش مزاج بر سطوح شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت حاد مقاومتی در مردان غیرورزشکار (چکیده)
61 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آمادگی قلبی تنفسی و افسردگی در زنان جوان معلم (چکیده)
62 - The Effect of Eight Weeks Resistance Training With and Without Vascular Occlusion on Physical Fitness Indexes, Growth Hormone, and Insulin-like Growth Factor in Male Judokas (چکیده)
63 - The Effect of Physical Activity on Adipose Tissue and Skeletal Muscles: A Literature Review (چکیده)
64 - بررسی شاخص های فیزیولوژیک در مردان غیر ورزشکار با مزاج های مختلف (چکیده)
65 - تغییرات سطح سرمی کمرین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند پس از هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) (چکیده)
66 - بررسی فرایندهای سیگنالی و سمپاتیک در تحریکUCP1 پس از تمرینات هواز و بی هوازی (چکیده)
67 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق (چکیده)
68 - The Effect of Aerobic Exercise on Homocysteine, C- Reactive Protein and Lipid Profile in Active and Inactive Men (چکیده)
69 - Comparing the Effect of Aerobic Exercise with Different Intensities on FNDC5 Protein Level of Muscle Tissue in Obese Wistar Rats (چکیده)
70 - The effect of aerobic exercises on interleukin 6, insulin resistance and blood glucose of overweight female students (چکیده)
71 - The Effect of Exercise Trainings in the Stimulation of Brown Adipose Tissue (BAT) and Transformation of White (WAT) to Brite Adipose Tissue (چکیده)
72 - The effect of aqua-therapy on plasma and interleukin-12 and 17 in patient with multiple sclerosis (چکیده)
73 - The Recovery Effect of Cold Water Immersion and Massage on the Physical Performance of Young Male Soccer Players (چکیده)
74 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر SIRT1، PGC-1α و درصد چربی در مردان چاق (چکیده)
75 - Effect of Airobic Exercise with 65-75% of Maximom heart Rate on Tyroeid Hormons and Quality of life in obese postmenopausal Women (چکیده)
76 - پاسخ سطح پروتئثن غشائی فیبرونکتین (FNDC5) به تمرین هوازی با دو شدت متوسط و شدید (چکیده)
77 - بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی آمادگی جسمانی مردان گرم مزاج و سرد مزاج غیر ورزشکار (چکیده)
78 - تاثیر تمرین هوازی با شدت بالا و مصرف آرژنین بر تغییرات هورمونی لپتین و پروتئین وابسته به آگوتی پسران نوجوان چاق (چکیده)
79 - تاثیر تمرین تمرین هوازی با شدت بالا در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق (چکیده)
80 - اثر دزهای مختلف تمرین ورزشی و محدودیت کالری بر بیان ژن سوبسترای گیرنده انسولین-1 در آدیپوسیت های موش های صحرایی نر چاق (چکیده)
81 - مقایسه زوایای مفصل اندام تحتانی حین فرود از گام رژه و انعطاف پذیری در سربازان با و بدون شین اسپلینت (چکیده)
82 - اثر ترکیب های ایزوکالریک تمرین ورزشی و محدودیت کالریک بر حساسیت انسولینی موش های صحرایی (چکیده)
83 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان سالمند (چکیده)
84 - بررسی نقش مزاج بر میزان شاخص های توان بیهوازی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
85 - بررسی و مقایسه قدرت بیشینه نسبی و آستانه بیهوازی افراد غیر ورزشکار با گروه های مزاجی متفاوت (چکیده)
86 - Changes of breast cancer biomarkers (CEA, CA 15-3) in middle-aged women with breast cancer following 8 weeks of aerobic exercise (چکیده)
87 - The effect of eight weeks high-intensity interval aerobic training on chemerin and visfatin in overweight men (چکیده)
88 - تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر ویسفاتین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق (چکیده)
89 - Comparing the Effect of A Quasi-Formal Wrestling Match on Humeral, Cortisol, Salivary Testosterone Levels of Elite and Ordinary Male Wrestlers (چکیده)
90 - تأثیر بازتوانی قلبی پس از CABG بر آدیپونکتین و رزیستین در مردان میانسال مبتلا به آتروسکلروز (چکیده)
91 - Effect two-week Beta-alanin supplementation on isocapnic buffering and hypocapnic hyper ventilation phases of attraction of Basketball Plyers (چکیده)
92 - Effect two-week Beta-alanin supplementation on isocapnic buffering and hypocapnic hyper ventilation phases of attraction of Tekwando Players (چکیده)
93 - The response of irisin serum levels to eight weeks aerobic training with moderate intensity in obese male Wistar rats (چکیده)
94 - تاثیر بازتوانی قلبی در ApoAوApoB درمردان مبتلا به بیمار قلبی کرونری(CAD)پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر(CABG) (چکیده)
95 - پاسخ میتوکندریای سلول های قلبی به شدت تمرین در موش های نر دیابتی نوع2 (چکیده)
96 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی برسطح نیتریک اکساید واندوتلین-1 مردان سالمند دارای اضافه وزن (چکیده)
97 - تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح امنتین-1، رزیستین و آدیپونکتین سرمی مردان سالمند دیابتی نوع دو (چکیده)
98 - The Effect of Eight Weeks of Interval Endurance-Strength Endurance at the Same Time the Fluctuation of D-dimer Continuous-Resistance and lipid Profile in Overweight Women (چکیده)
99 - تاثیر حاد یک جلسه فعالیت هوازی و مصرف ال-کارنیتین بر روی گلوکز و لاکتات خون دانشجویان دختر فعال و غیر فعال (چکیده)
100 - بررسی و مقایسه توان هوازی دانشجویان گرم مزاج و سرد مزاج غیرورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
101 - the effect of the indoor rock climbing workout (IRCW) on VEMP and on the balance of sighted and blind patients (چکیده)
102 - The effect of eight weeks high intensity interval training(HIIT) on E-selectin andP-selectin in young obse female (چکیده)
103 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقاومت به انسولین،ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجوی دارای اضافه وزن (چکیده)
104 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،اینترلوکین-6 و عامل نکروز دهنده آلفا زنان سالمند (چکیده)
105 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت پاراتورمون،استروژن و آلکالین فسفاتاز سرمی زنان مبتلا به یائسگی زودرس (چکیده)
106 - The effect of eight weeks of aerobic and interval training on serum TNF-alpha,IL-6 and hsCRP levels in female basketball players (چکیده)
107 - Serotonin, Vo2max and central fatigue responses to ascent to high altitude with different intensities in male & female nonprofessional climber (چکیده)
108 - Comparing effects of ascent to three thousand altitude with three different intensity on peripheral fatigue, HIF-1a,LDH, CK, LA,Vo2max in male and female nonprofessional climber (چکیده)
109 - Effect of intensity of ascent to high altitude on HIf-1a, EPO, Hb, HCT and vo2max in male & female nonprofessional climber (چکیده)
110 - RESPONSE OF HIF-1ALFA, VEGF AND VO2MAX TO THREE DIFFERENT INTENSITY ASCENDING TO HIGH ALTITUDE IN MALE & FEMALE NONPROFESSIONAL CLIMBER (چکیده)
111 - بررسی تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی آدیپونکتین، هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند دیابتی نوع دو (چکیده)
112 - The effects of ascent to altitudes with three different intensity on Vo2max and body composition in Amateur male mountaineers (چکیده)
113 - The effect of four weeks airobic training homocystein ,C-reaction protein and lipid biomarkers in active and inactive men (چکیده)
114 - تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلب-عروقی آتش نشانان مشهد (چکیده)
115 - تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی-عروقی آتش نشانان مشهد (چکیده)
116 - تغییرات نشانگرهای مقاومت به انسولین و برخی آنزیم های کبدی و قلبی عروقی به تمرین هوازی و مصرف مکمل چای سبز (چکیده)
117 - The effect of combination exercise training on cardiovascular risk factors (adiponektin,interlukin-6 and hemocystein) in sedentary aged men (چکیده)
118 - تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدن،توان هوازی و برخی هورمون های زنان نابارور و دارای سندروم تخمدان پلی سیتیک (چکیده)
119 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آدیپونکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
120 - اثر تمرینات ورزشی متفاوت بر مشکلات ناشی از بارداری:مروری بر شواهد (چکیده)
121 - تأثیر بازتوانی قلبی بر ApoA1 و ApoB در مردان میانسال (چکیده)
122 - تاثیر حاد فعالیت هوازی و بی هوازی بر BDNF سرم و میزان دقت دختران بسکتبالیست شهرستان بجنورد (چکیده)
123 - بررسی اثر شش هفته تمرینات ترکیبی پلایومتریک بر تغییرات لاکتات و متغیرهای عملکردی دختران شناگر (چکیده)
124 - هشت هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل های چای سبز و سفید بر ترکیب بدن بانوان غیرفعال دارای اضافه وزن (چکیده)
125 - تاثیر یک برنامه منتخب کار باوزنه به دو روش هرمی و هرمی معکوس بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و مهارتی (چکیده)
126 - تغییرات ای-سلکتین و پی سلکتین در زنان چاق به هشت هفته تمرین تناوبی شدید (چکیده)
127 - پاسخ هورمون پاراترمون،استروژن و برخی نشانگرهای متابولیزم استخوان زنان چاق یائسه به تمرین هوازی (چکیده)
128 - پاسخ سطوح سرمی لپتین و اینترلوکین 6در زنان سالمند غیرفعال به یک دوره تمرین هوازی (چکیده)
129 - تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی برعوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان غیرفعال (چکیده)
130 - Mitochondrial Adaptations in Aged Skeletal Muscle: Effect of Exercise Training (چکیده)
131 - اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید برای - سلکتین و پی - سلکتین در زنان چاق (چکیده)
132 - اثرتمرین ورزشی بیشینه بر عملکرد ریوی افراد مبتلا به مواد مخدر (چکیده)
133 - تاثیرشش هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،انسولین،گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
134 - تأثیر برنامه تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه (چکیده)
135 - تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل دهی بتا‎آلانین بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی در بانوان بسکتبالیست (چکیده)
136 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر برخی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی زنان چاق غیرفعال (چکیده)
137 - اثر هشت هفته مصرف چای سبز، تمرین هوازی و نرکیب آن بر آنزیم های کبدی و آپوپروتئین سرمی زنان دارای اضافه وزن غیرفعال (چکیده)
138 - تاثیرهشت هفته تمرین استقامتی تناوبی-مقاومتی و استقامتی تداومی مقاومتی بر سطوح فیبرینوژن و دی دایمر پلاسمای مردان دارای اضافه وزن (چکیده)
139 - تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسه (چکیده)
140 - مقایسه برخی ویژگی های آنروپومتریک.جسمانی حرکتی و مهارتی بازیکنان موفق فوتبال استان خراسان شمالی با بازیکنان موفق فوتبال خراسان جنوبی در رده سنی 10 تا 13 سال (چکیده)
141 - تاثیر دو برنامه هشت هفته ای تمرینات محوری با و بدون استفاده از توپ فیزیوبال بر بازیکنان بدمنتون دختر (چکیده)
142 - بررسی تاثیر یک برنامه منتخب کار با وزنه(سوپرست متقابل)به دو روش هرمی و هرمی واژگون برقدرت عضلات و نیمرخ مهارتی والیبالیست های مرد (چکیده)
143 - lمقایسه اثر دو نوع نوشابه ورزشی معمولی و انرژی زا طی یک جلسه تمرین بی هوازی بر شاخص های همو دینامیک ورزشکاران رشته های قدرتی (چکیده)
144 - تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای بر میزان AGRP جودوکاران مرد تمرین کرده (چکیده)
145 - تغییرات سطوح آدیپو نکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال به یک دوره تمرینات هوازی (چکیده)
146 - تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی دختران بسکتبالیست (چکیده)
147 - تاثیر یک دوره مصرف مکمل گلوتامین بر فاکتورهای ایمنی ورزشکاران رشته پرورش اندام (چکیده)
148 - تاثیر مصرف استروئید ناندرولون دکانوات بر شاخص های همودینامیک و میزان گلبول قرمز خون ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام (چکیده)
149 - اثر تعاملی مصرف مکمل چای سبز و تمرین هوازی بر پرویتئین واکنشگر C و نیمرخ لیپیدی زنان چاق غیرفعال (چکیده)
150 - تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح تستوسترون، LH و FSH خون مردان سالم غیرورزشکار (چکیده)
151 - واکنش رزیستین و آمادگی قلبی تىفسی زنان میانسال غیرفعال به هشت هفته تمرین هوازی (چکیده)
152 - تاثیر 6 هفته تمرینات هوازی بر سطح لپتین سرم و شاخص توده بدنی دانشجویان پسر غیرفعال (چکیده)
153 - مقایسه تحلیل‌‌رفتگی شغلی مربیان شنای استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
154 - تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیب¬های ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور (چکیده)
155 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های پیکر سنجی و آمادگی قلبی ـ تنفسی زنان میان‌ سال مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
156 - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
157 - تعیین رابطه‌ی بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده دختر (چکیده)
158 - بررسی فراوانی و علل بروز انواع آسیب ها در بانوان و آقایان سنگنورد دیواره بلند (چکیده)
159 - The correlation relationship between body type and personality type in athletes (چکیده)
160 - کاهش وزن با تمرینات هوازی بهمراه مصرف مکمل چای سبز در افراد دارای اضافه وزن (چکیده)
161 - اثرات حاد دو نوشیدنی انرژی زا ( ردبول و پاورید) بر عملکرد هوازی و بی هوازی فوتبالیستهای جوان (چکیده)
162 - BIOMECHANICAL FACTORS IN 400M FREESTYLE SWIMMING AND THEIR RELATIONSHIPS WITH ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS (چکیده)
163 - مقایسه تاثیر یک دوره برنامه کار با وزنه سوپرست متقابل به دو روش هرمی و هرمی واژگون بر برخی هورمون¬های آنابولیک و قدرت بیشینه مردان غیرورزشکار (چکیده)
164 - تاثیر تمرینات ترکیبی بر سطوح فریتین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دو (چکیده)
165 - تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخصهای هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
166 - تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی منتخب بر سطوح لپتین و برخی هورمون های سرمی مردان میانسال (چکیده)
167 - تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی زیربیشینه در حین دیالیز بر سطح کلسیم و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شهرستان بجنورد (چکیده)
168 - Comparison between the body type and personality type of student athletes the Imam Reza University in Mashhad (چکیده)
169 - Knee flexor muscles angle-dependent co-activation level during maximal isometric contraction by knee extensors (چکیده)
170 - تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای اختصاصی جودو بر مقادیر AGRP و شاخص های عملکردی مردان جودوکار تمرین کرده (چکیده)
171 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مکمل دهی چای سبز بر سطوح سرمی گالانین و پروفایل چربی خون زنان چاق غیر ورزشکار (چکیده)
172 - سینماتیک لحظه رهایی تیر در تیراندازان نخبه (چکیده)
173 - مقایسه شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی دو گروه سنی آتش نشانان مشهد (چکیده)
174 - تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی-مقاومتی) بر سطوح هموسیستئین، پروتئین CRP و پروفایل لیپیدی مردان میانسال غیرفعال (چکیده)
175 - اثر تعاملی تمرین استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین و سرم دانشجویان با افسردگی متوسط (چکیده)
176 - Serum chemerin and insulin sensitivity alterations due to exercise training below and above lactate thresholds in streptozocin-induced diabetic rats (چکیده)
177 - اثر تمرین ورزشی هوازی بر پروتئین سلولی کلارای 16 کیلو دالتونی و کورتیزول افراد وابسته به مواد مخدر (چکیده)
178 - Use imagination, body functioning, perceived pain, in prevention athletic injury of Ferdosi University of Mashhad (چکیده)
179 - Effect of Eight Weeks Central Stability Exercise, Powerful, Knee Power, Power of Muscles, Pain, Osteoarthritis Woman Performance (چکیده)
180 - Comparison of Eight Weeks Sub Maximal Aerobic Exercises During Dialysis on Calcium Level and Life Quality of Hemodialysis Patients in Bojnurd (چکیده)
181 - Surveying relation between body fitness factors, some bloody factors and quality of life level of active and non-active staff of sewage and water office (چکیده)
182 - Response of lipid biomarkers to four weeks aerobic training in active and inactive men (چکیده)
183 - Effect of a six-week concurrent exercise (stretching and aerobic) and the consumption of tetra hydro cannabinol additive on fatigue severity level among female MS patients (چکیده)
184 - Effects of 8-Week Endurance Exercise on Cholesterol & Triglycerides in Male Rates (چکیده)
185 - The effect of Eight Weeks Aerobic Exercise on thyroid hormones in female Rats with Polycystic Ovary Syndrome (چکیده)
186 - Effect of selected aerobic exercise training on the occurrence of electroencephalographic disorders in epileptic children (چکیده)
187 - تأثیر برنامه‌ی تمرین در آب بر سطوح کورتیزول و TGF-β بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
188 - تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ‏ساز بر تغییرات ایمونوگلوبولین A و پروتئین‏ تام بزاقی نوجوانان ورزشکار تفریحی (چکیده)
189 - بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT (چکیده)
190 - مقایسه ویژگی ها و شاخص های روان شناختی استعدادیابی در کاراته کاران نخبه استان خراسان شمالی (چکیده)
191 - تأثیر4هفته پروتکل تمرینی یوگا بر میزان عزت نفس بانوان سالمند استان خراسان شمالی (چکیده)
192 - Co-activation of the knee joint flexor and extensor muscles during multidirectional perturbations after fatiguing exercise (چکیده)
193 - Swimming injuries and their risk factors among. Iranian elite freestyle and butterfly swimmers (چکیده)
194 - The comparison of anthropometric & physical fitness factors on elite & non elite female karateka in northern khorasan (چکیده)
195 - بررسی فراوانی و علل احتمالی آسیب های کشتی گیران نوجوان شرکت کننده در مسابقات آموزشگاه های استان خراسان رضوی (چکیده)
196 - تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمردردهای ناشی از دیسکوپاتی (چکیده)
197 - تاثیر تصویر سازی هیپنوتیزمی و غیر هیپنوتیزمی بر عملکرد مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
198 - بررسی فراوانی و علل بروز انواع آسیب ها در میان بانوان و آقایان سنگنورد دیواره های بلند (چکیده)
199 - تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمردردهای ناشی از دیسکوپاتی (چکیده)
200 - ساخت دستگاهی برای ارائه برنامه بدنسازی و جلوگیری از آسیب دیدگی ستون فقرات ورزشکاران رشته بدنسازی به علت فشار بیش از حد (چکیده)
201 - تاثیر فعالیت بدنی هوازی منتخب بر اختلالات الکتروانسفالوگرافی و ظهورحملات صرع در کودکان مصروع (چکیده)
202 - مقایسه فراوانی اسیب های مسابقه ای اندام های مختلف کاراته کاران نخبه سبک های کنترلی و غیر کنترلی و تعیین علل احتمال آنها (چکیده)
203 - اثر تعاملی استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت تیروزین سرم دانشجویان با افسردگی (چکیده)
204 - تعیین اثر تعاملی تمرین استقامتی -قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط (چکیده)
205 - تعیین رابطه برخی از اندازه های ابعاد بدنی با زمان شنای 100 متر شناگران نخبه (چکیده)
206 - تمرین درمانی دانشجویان با افسرگی متوسط (چکیده)
207 - بررسی ویژگی های پاسچرال داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (چکیده)