کتابهای دکتر سیدمهدی زرقانی

فارسی

 1. بوطیقای کلاسیک, تالیف, سال (خرداد ۱۳۹۰)
 2. چشم انداز شعر معاصر ایران, تصنیف, سال (شهریور ۱۳۸۷)
 3. زلف عالم سوز (درباره منظومه فکری سنایی غزنوی), تصنیف, سال (شهریور ۱۳۸۷)
 4. چشم انداز شعر معاصر ایران، جریان شناسی شعر ایران در قرن بیستم, تالیف, سال (دی ۱۳۹۱)
 5. رساله های شعری فیلسوفان مسلمان, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۳)
 6. نزاع سنت و مدرنیسم در شعر معاصرعرب, ویراستاری علمی, سال (آذر ۱۳۹۴)
 7. نظریه ژانر (نوع ادبی)، رویکرد تحلیلی ـ تاریخی, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۵)
 8. تاریخ ادبیات ایران (1), تالیف, سال (بهمن ۱۳۹۴)
 9. چشم انداز شعر معاصر ایران جریان شناسی شعر ایران در قرن بیستم, تالیف, سال (شهریور ۱۳۹۴)
 10. تاریخ ادبیات ایران (4) با رویکرد ژانری, تصنیف, سال (بهمن ۱۳۹۵)
 11. حدیقه الحقیقه، مقدمه، تصحیح، تعلیقات و فهرست ها (تصحیح انتقادی), تالیف, سال (شهریور ۱۳۹۷)
 12. تاریخ بدن در ادبیات, تصنیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۸)
 13. تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (۲) با رویکرد ژانری, تالیف, سال (دی ۱۳۹۸)
 14. تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (3) با رویکرد ژانری, تالیف, سال (آذر ۱۳۹۸)
 15. تاریخ بدن در ادبیات, تالیف, سال (مهر ۱۴۰۰)
 16. تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (2), تالیف, سال (شهریور ۱۴۰۰)
 17. تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (3), تالیف, سال (شهریور ۱۴۰۱)
 18. تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (1), تالیف, سال (شهریور ۱۴۰۱)
 19. تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (4), تالیف, سال (شهریور ۱۴۰۱)
 20. چشم انداز شعر معاصر ایران, تالیف, سال (بهمن ۱۴۰۲)