کتابهای دکتر سلمان ساکت

فارسی

 1. اخلاق علایی, تصحیح, سال (مهر ۱۳۸۹)
 2. چون من در این دیار, تصنیف, سال (اردیبهشت ۱۳۸۹)
 3. می نگریم و می رویم, تدوین و گردآوری, سال (اردیبهشت ۱۳۹۰)
 4. در جستجوی دریا, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۸۹)
 5. فرزانه توس, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۸۹)
 6. فرهنگ واژه ها و اصطلاحات نظامی در متون فارسی (از آغاز تا پایان دوره صفویه), تالیف, سال (اسفند ۱۳۸۹)
 7. خرد بر سر جان (نامگانه دکتر احمدعلی رجایی بخارایی), تدوین و گردآوری, سال (اردیبهشت ۱۳۹۱)
 8. دانش و آزادگی (ارجنامۀ استاد دکتر محمّدرضا راشد محصل), تدوین و گردآوری, سال (مرداد ۱۳۹۳)
 9. دیهیم هفتاد (مهرنامه استاد دکتر محمدجعفر یاحقی), تدوین و گردآوری, سال (اردیبهشت ۱۳۹۷)
 10. قره العین, تالیف, سال (آذر ۱۳۹۷)
 11. زاد آخرت, تصحیح, سال (اسفند ۱۳۹۸)
 12. جان آسوده (سه رساله از میراث تصوف شبه قاره), تصحیح, سال (اردیبهشت ۱۴۰۰)
 13. تاریخ بیهق, تصحیح, سال (آذر ۱۴۰۰)
 14. پژوهندۀ نامۀ باستان (یادنامه شادروان دکتر ابوالفضل خطیبی), تدوین و گردآوری, سال (دی ۱۴۰۲)
 15. کارنامه فیاض, تدوین و گردآوری, سال (اسفند ۱۴۰۲)

انگلیسی

 1. Saffron: Science, Technology and Health - Chapter 1, تالیف, Year (2020-01-16)
 2. Saffron: Science, Technology and Health - Chapter 2, تالیف, Year (2020-01-16)
 3. Saffron: Science, Technology and Health - Chapter 3, تالیف, Year (2020-01-16)