بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Cyprinus carpio


موارد یافت شده: 14

1 - The Use of Perovskia abrotanoides Extract in Ameliorating Heat Stress‐Induced Oxidative Damage and Improving Growth Efficiency in Carp Juveniles (Cyprinus carpio) (چکیده)
2 - Effects of Dietary Supplementation of Peppermint Extract on Growth Performance, Intestinal Microbiota, Liver and Intestine Histopathology of Cyprinus carpio (چکیده)
3 - Changes in intestinal microbiota, liver and intestine histopathology of Cyprinus carpio in response to Mentha piperita extract‐supplemented diets (چکیده)
4 - Impact of betaine and allicin against circulating oxidative and biochemical alterations induced by cadmium intoxication in common carp (چکیده)
5 - بررسی تاثیرات ناشی از تغییرات pH آب بر فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio). (چکیده)
6 - Effects of dietary vitamin C supplementation on some oxidative status biomarkers in erythrocytes of common carp ( Cyprinus carpio ) (چکیده)
7 - Morphological and Molecular (28S rDNA) characterization of Dactylogyrus spp. in Cyprinus carpio and Ctenopharyngodon idella in Mashhad, Iran (چکیده)
8 - Growth promoting effects of a multi-strain probiotic on common carp (Cyprinus carpio) fingerlings (چکیده)
9 - Effects of Spirulina on tissue enzymes in carp (Cyprinus carpio) exposed to sublethal cyanide (چکیده)
10 - بررسی مرفولوژی و مولکولی (ناحیه ITS2 )گونه های داکتیلوژیروس ماهی ( Cyprinus carpio) و (Ctenopharyngodon idella) در شهرستان مشهد (چکیده)
11 - Growth promoting effect of protexin in common carp (چکیده)
12 - The effect of rumen juice on growth and feed conversion rates of common carp (چکیده)
13 - The effect of supplementation of feed with exogenous enzymes on the growth of carps (Cyprinus carpio). (چکیده)
14 - structure of barbel in Cyprinidae (چکیده)