بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: GABA


موارد یافت شده: 10

1 - Optimization of gamma‐aminobutyric acid production by Lactobacillus brevis PML1 in dairy sludge‐based culture medium through response surface methodology (چکیده)
2 - Exogenousγ-aminobutyric acid can alleviate the adverse effects of seedaging on fatty acids composition and heterotrophic seedling growth inmedicinal pumpkin (چکیده)
3 - Pharmaceutical and food applications of gamma-amino butyric acid -GABA- (چکیده)
4 - Report of some histologic alterations in brain of rat newborns induced by zolpidem treatment during pregnancy (چکیده)
5 - Morphometric effects of maternal zolpidem administration on rat embryo (چکیده)
6 - Some anatomic alterations in the rat’s newborns induced by zolpidem treatment during pregnancy (چکیده)
7 - Teratogenic effects of maternal zolpidem administration on rat embryo based on histological study (چکیده)
8 - اثر تجویز نخاعی مسدودکننده اتصال‌های منفذدار به همراه آگونیست و آنتاگونیست گابا A بر پاسخ‌های رفتاری به درد شیمیایی در موش صحرایی نر (چکیده)
9 - Intrapritoneally administration of 20 & 30% ethanol (3g/kg) affected rats’ spatial working memory (چکیده)
10 - تغییرات التهاب ناشی از فرمالین حین بکارگیری آگونیست GABAA و انسداد دهنده Gap junction در سطح نخاع در موش صحرایی نر (چکیده)