بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Remote sensing


موارد یافت شده: 20

1 - Application of Remote Sensing Technology in Sediment Estimating Entering the Dam Reservoirs due to Floods (چکیده)
2 - ارزیابی تغییرات عملکرد سویا با استفاده از شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و ماهواره‌ای در غرب استان گلستان (چکیده)
3 - Modeling and mapping diversity of pathogenic fungi of wheat fields using geographic information systems (GIS) (چکیده)
4 - Soil Moisture Monitoring in Iran by Implementing Satellite Data into the Root-Zone SMAR Model (چکیده)
5 - Comparing Effects of Forestland conversion to Tea Farming on Soil Quality Indices (چکیده)
6 - A Novel Remote Sensing Approach to Quantifying Soil Stability (چکیده)
7 - Discharge estimation for in-bank rivers using remotely sensed hydraulic data and isovel contours (چکیده)
8 - Estimation of the Root-Zone Soil Moisture Using Passive Microwave Remote Sensing and SMAR Model (چکیده)
9 - The Caspian Sea–Hindu Kush Index (CasHKI): A regulatory factor for dust activity over southwest Asia (چکیده)
10 - Evaluation of Remote Sensing Data for Estimation of Precipitation (چکیده)
11 - Dust-storm dynamics over Sistan region, Iran: Seasonality, transport characteristics and affected areas (چکیده)
12 - Spatio-temporal variability of dust aerosols over the Sistan region in Iran based on satellite observations (چکیده)
13 - Extremely high aerosol loading over Arabian Sea during June 2008: The specific role of the atmospheric dynamics and Sistan dust storms (چکیده)
14 - A review of ET measurement techniques for estimating the water requirements of urban landscape vegetation (چکیده)
15 - Using satellite data for soil cation exchange capacity studies (چکیده)
16 - Vegetation Cover Assessment Based on Soil Properties in Arid and Semi-arid Areas using Landsat Images: A Case Study in Neyshaboor Area (چکیده)
17 - پتروژنز و ژئوشیمی گرانیتوئید منطقه تاریک دره تربت جام و کانه سازی طلای مرتبط با آن (چکیده)
18 - Selection of best band combination for soil salinity studies using ETM+ satellite images (A Case study: Nyshaboor region,Iran) (چکیده)
19 - Detecting Desertification Processes Using TM and ETM data, North of Isfahan,IRAN (چکیده)
20 - EVALUATIONS OF VEGETATION COVER AND SOIL INDICES FOR SALINE LAND CLASSIFICATION IN NEYSHABOUR REGION USING ETM+ LANDSAT (چکیده)