بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: TLRs


موارد یافت شده: 7

1 - Design, Synthesis, Characterization and in vivo Immunological Properties of a Novel Nano-Adjuvant based Vaccine Delivery System based on Single Walled Carbon Nanotubes (SWNT) loaded with Polyethylenimine (PEI) and Toll like receptors( TLRs) Agonists Conjugated with Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA) (چکیده)
2 - Differential expression of ovine TLR2 and TLR4 in peripheral blood mononuclear cells cultured with hydatid cyst derived antigens (چکیده)
3 - The effects of somatic antigens of Ostertagia-circumcincta on the expression level of ovine Toll-like receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
4 - The effects of Excretory-Secretory(ES) antigens of hydatid cyst on the expression level of ovine Toll-like receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
5 - Geo-genetic level of arsenic studied in Bijar, Kordistan, hazardously disrupts human monocyte-derived DCs in vitro (چکیده)
6 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های لایه زایای کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روشquantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
7 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های مایع کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش quantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)