بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: UF


موارد یافت شده: 11

1 - Antioxidant activity of ultrafiltered-Feta cheese made with adjunct culture during ripening (چکیده)
2 - Production of angiotensin‐converting enzyme inhibitory peptides in Iranian ultrafiltered white cheese prepared with Lactobacillus brevis KX572382 (چکیده)
3 - بهم پیوستگی آب-انرژی-مواد در تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون (چکیده)
4 - ارزیابی امکان رخداد گسیختگی پبش رونده در قاب های خمشی فولادی بر اثر حذف ستون (چکیده)
5 - بررسی میزان دز دریافتی در تصویربرداری سی تی برای کودکان با سنین مختلف (چکیده)
6 - Optimization of Operational Parameters to Fortify Iranian UF-Feta Cheese with Fish Oil Using Response Surface Methodology (چکیده)
7 - Influence of some chemical additives and ultrafiltration operating conditions on purification characterstics and permeate flux of thin sugar beet juice (چکیده)
8 - Effect of Transmembrane pressure on concentration polrization, fouling and membrane performance during ultrafiltration of milk (چکیده)
9 - Dynamic modeling of cross flow ultrafilrtation of milk using neural networks (چکیده)
10 - The study of milk ultrafiltration performance as a function MWCO (چکیده)
11 - Adaptive neural fuzzy interface system to modeling of flux and fouling during UF of skimmed milk (چکیده)