بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: absorbed dose


موارد یافت شده: 12

1 - Studying the effects of the lung mass on the absorbed dose to the lung due to the administration of 131I for therapeutic purposes (چکیده)
2 - Dose estimation in reference and non-reference pediatric patients undergoing computed tomography examinations: a Monte Carlo study (چکیده)
3 - Optimization of Body Composition Analyzer Facility, Considering Operator Dosimetry (چکیده)
4 - Investigation of Different Options to Establish the Electron Equilibrium in Several Thermoluminescent Dosimeters (چکیده)
5 - Can the same dose data be estimated from phantoms with different anatomies? (چکیده)
6 - Study of size, type and the kerma approximation for thermoluminescent dosimetry (چکیده)
7 - Determination of the uncertainty in lung dose in an external photon exposure (چکیده)
8 - برآورد دز رسیده از یک سیستم مین یاب به روش پس پراکندگی نوترون (چکیده)
9 - Optimization of Body Composition Analyzer Facility, Considering Operator Dosimetry (چکیده)
10 - Hybrid Phantom Applications to Nuclear Medicine (چکیده)
11 - Shielding studies on a total-body neutron activation facility (چکیده)
12 - Reduction of the Gamma Dose Equivalent due to 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources in the Patients Soft Tissues When Using Body Chemical Composition Analyzer Bed (چکیده)